Polityka Jakości SWR


Misja 
Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej jest organizacją pozarządową, której celem jest prowadzenie i wspieranie współpracy regionalnej w Europie oraz doskonalenie funkcjonowania społeczeństwa w różnych aspektach i obszarach.

Wizja
Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej to nowocześnie zarządzana, sprawnie działająca organizacja, elastycznie adaptująca się do zmian kontekstu działania, konsekwentnie i efektywnie realizująca swoje statutowe cele. Tworzą ją ludzie zorientowani na kreowanie wartości, czerpanie satysfakcji z uczestnictwa w procesach doskonalenia życia społeczno – gospodarczego, zaangażowani, odpowiedzialni i dobrze współpracujący w zespole. 

Polityka Jakości
Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej inicjuje i aktywnie uczestniczy w działaniach, których celem jest doskonalenie funkcjonowania społeczeństwa w różnych aspektach i obszarach.
W podejmowanych działaniach dążymy do wyników o możliwie największej wartości dla społeczeństwa.  Cele podejmowanych inicjatyw dostosowujemy do wymagań, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron uwzględniając kontekst działania. Identyfikujemy zagrożenia   i szanse związane z realizacją tych celów, a w szczególności ryzyko odnoszące się do spełnienia ustalonych wymagań.
Opracowywane strategie optymalnie dostosowujemy do aktualnych uwarunkowań, uwzględniając prognozy ich zmian.
Dla realizacji szkoleń powołujemy zespoły i dokonujemy podziału prac według kompetencji ich członków.
Wyniki monitorowania, wewnętrznych i zewnętrznych audytów, kontroli i ewaluacji wykorzystujemy do celów ciągłego doskonalenia. Gromadzimy doświadczenia tworząc zasoby wiedzy, które upowszechniamy wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
W codziennej praktyce przestrzegamy ustalonych procedur i egzekwujemy ich przestrzeganie od współpracowników.  

                               Prezes zarządu SWR:

Tadeusz Durczok

                                                                                        

Katowice , 15 grudnia 2016 r.