Ogłoszenie o naborze pomysłów na utworzenie stanowiska pracy w istniejących podmiotach ekonomii społecznej, w tym w przedsiębiorstwach społecznych

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej informuje o rozpoczęciu naboru pomysłów na utworzenie stanowiska pracy w istniejących podmiotach ekonomii społecznej, w tym w przedsiębiorstwach społecznych.
Nabór prowadzony jest w ramach projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny-zachodni”.
Do naboru zastosowanie mają przepisy:

 • Regulaminu Naboru Pomysłów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (subregion centralny-zachodni województwa śląskiego), zwanym dalej Regulaminem Naboru;
 • Regulamin Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (subregion centralny-zachodni województwa śląskiego), zwany dalej Regulaminem OWES;
 • dokumentacji konkursowej konkursu nr: RPSL.09.03.01-IZ.01-24-044/15 prowadzonego w ramach RPO WSL 2014-2020, zwaną dalej Dokumentacją Konkursową.

Informacje ogólne:

Nabór pomysłów to pierwszy etap ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy. Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu daje możliwość skorzystania z usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, które dotyczy wyłącznie osób i podmiotów wpisujących się w grupę docelową OWES określoną w dokumentacji konkursowej.

Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia finansowego, bowiem przyznanie środków finansowych stanowi drugi etap procedury ubiegania się o dotację na utworzenie miejsca pracy.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej, istniejące podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne nie mogą otrzymać w ramach OWES wsparcia pomostowego, w związku staraniem się o dotację na utworzenie stanowiska pracy.

Kryteria oceny pomysłów zostały określone w Regulaminie Naboru załączonym do niniejszego ogłoszenia.

Kolejny nabór pomysłów dla działających PES/PS planowany jest na lipiec bieżącego roku.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Udział w naborze mogą brać wyłącznie podmioty posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na obszarze centralnym zachodnim województwa śląskiego obejmującego: teren Miasta Bytom, Miasta Katowice, Miasta Piekary Śląskie, Miasta Ruda Śląska, Powiatu Lublinieckiego, Powiatu Tarnogórskiego.

Pomysł w ramach naboru pomysłów może zostać złożony przez :

 • Przedsiębiorstwa społeczne (np. spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą oraz spełniające pozostałe wymogi określone w dokumentacji konkursowej);
 • Podmioty Ekonomii Społecznej (np. fundacje, stowarzyszenia nie prowadzące działalności gospodarczej) - wyłącznie pod warunkiem przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne (tzw. ekonomizacja – czyli rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej);

Udzielane wsparcie jest bezpośrednio związane z utworzeniem stanowiska pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przedstawione pomysły biznesowe muszą zakładać zatrudnienie osób o których mowa powyżej.

Czas trwania naboru:

Nabór pomysłów trwa od dnia 7 czerwca 2016 roku do dnia 17 czerwca 2016 roku do godz. 13.00.

Zasady udziału w naborze:

Aby wziąć udział w naborze należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej następujące dokumenty:

 1. Formularz zgłoszeniowy pomysłu -  wzór
 2. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków – wzór
 3. Oświadczenie o wartości otrzymanej pomocy de minimis w ciągu 3 lat poprzedzających udzielenie wsparcia – wzór

Papierowe dokumenty (podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji) powinny zostać złożone w  biurze projektu, tj.:

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
ul. Warszawska 28a/2, 40-008 Katowice

osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2016 roku do godz. 13.00.

W przypadku wysyłki wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura projektu.

Informacji na tematy związane z naborem pomysłów udzielają doradcy OWES pod numerem telefonu   32 376 75 65 lub adresem e-mail owes@swr.pl.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin Naboru Pomysłów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (subregion centralny-zachodni województwa śląskiego)
 2. Regulamin Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (subregion centralny-zachodni województwa śląskiego.
 3. Dokumentacja konkursowa.
 4. Formularz zgłoszeniowy pomysłu -  wzór
 5. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków – wzór
 6. Oświadczenie o wartości otrzymanej pomocy de minimis w ciągu 3 lat poprzedzających udzielenie wsparcia – wzór
 7. Karta oceny pomysłu - wzór
Powrót