Ogłoszenie o naborze pomysłów na utworzenie stanowisk pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych

Informujemy o rozpoczęciu naboru pomysłów na utworzenie stanowisk pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych.
Nabór prowadzony jest w ramach projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni”.
Do naboru zastosowanie mają przepisy:

 • Regulaminu Naboru Pomysłów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (subregion centralny zachodni województwa śląskiego), zwanym dalej Regulaminem Naboru;
 • Regulamin Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (subregion centralny zachodni województwa śląskiego), zwany dalej Regulaminem OWES;
 • Dokumentacji konkursowej konkursu nr: RPSL.09.03.01-IZ.01-24-044/15 prowadzonego w ramach RPO WSL 2014-2020, zwaną dalej Dokumentacją Konkursową;

Informacje ogólne

Nabór pomysłów stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych. Przedsiębiorstwa społeczne powstałe w projekcie mogą również ubiegać się o wsparcie pomostowe. Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu daje możliwość skorzystania z usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, które dotyczą wyłącznie osób i podmiotów wpisujących się w grupę docelową OWES określoną w dokumentacji konkursowej.

Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia finansowego i pomostowego, bowiem przyznanie środków finansowych stanowi drugi etap procedury ubiegania się o dotacje na utworzenie miejsc pracy.

Kryteria oceny pomysłów zostały określone w Regulaminie Naboru załączonym do niniejszego ogłoszenia.

Kolejny nabór pomysłów dla nowych Przedsiębiorstw Społecznych planowany jest na lipiec i wrzesień bieżącego roku.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Udział w naborze mogą brać wyłącznie osoby oraz podmioty, odpowiednio zamieszkujące lub posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na obszarze centralnym zachodnim województwa śląskiego obejmującego: teren Miasta Bytom, Miasta Katowice, Miasta Piekary Śląskie, Miasta Ruda Śląska, Powiatu Lublinieckiego, Powiatu Tarnogórskiego.

Pomysł w ramach naboru pomysłów może zostać złożony przez:

 • Osoby fizyczne;
 • Osoby prawne tj. podmioty ekonomii społecznej np. fundacje, stowarzyszenia

planujące założenie nowego przedsiębiorstwa społecznego oraz utworzenie stanowisk pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Czas trwania naboru:

Nabór pomysłów trwa od dnia 10 czerwca 2016 roku do dnia 24 czerwca 2016 roku do godz. 13.00.

Zasady udziału w naborze:

Aby wziąć udział w naborze należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej następujące dokumenty:

 1. Formularz zgłoszeniowy pomysłu -  wzór
 2. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków – wzór
 3. Oświadczenie o wartości otrzymanej pomocy de minimis w ciągu 3 lat poprzedzających udzielenie wsparcia – wzór

Papierowe dokumenty (podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji) powinny zostać złożone w  biurze projektu, tj.:
Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
ul. Warszawska 28a/2, 40-008 Katowice
osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2016 roku do godz. 13.00.

W przypadku wysyłki wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura projektu.

Informacji na tematy związane z naborem pomysłów udzielają doradcy OWES pod numerem telefonu   32 376 75 65 lub adresem e-mail owes@swr.pl.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin Naboru Pomysłów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (subregion centralny-zachodni województwa śląskiego)
 2. Regulamin Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (subregion centralny-zachodni województwa śląskiego.
 3. Dokumentacja konkursowa.
 4. Formularz zgłoszeniowy pomysłu -  wzór
 5. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków – wzór
 6. Oświadczenie o wartości otrzymanej pomocy de minimis w ciągu 3 lat poprzedzających udzielenie wsparcia – wzór
 7. Karta oceny pomysłu - wzór
Powrót