Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na zatrudnienie w istniejących Podmiotach Ekonomii Społecznej, w tym w Przedsiębiorstwach Społecznych

Projekt: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni”               (RPSL.09.03.01-24-020F/16).

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowiska pracy w istniejących podmiotach ekonomii społecznej.

Uwaga: nabór dotyczy uczestników projektów, których pomysły zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach projektu na podstawie oceny merytorycznej pomysłów oraz rozmów bezpośrednich z inicjatorami.

Konkurs podzielony jest na etapy. Niniejszy etap konkursu obejmuje nabór wniosków o przyznanie wsparcia, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania.

Wnioski o przyznanie wsparcia w formie papierowej należy:

 • złożyć w siedzibie SWR (w dni robocze w  godz.  8:00 - 16:00);
 • wysłać za  pośrednictwem poczty/kuriera na adres biura projektu, tj.:
Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
ul. Warszawska 28A/2,
40-008 Katowice

w okresie od 20 lipca 2016 r. do dnia 29 lipca  2016 r.

W przypadku wysyłki wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura projektu.

Zasady organizacji niniejszego naboru określa Regulamin udzielania wsparcia finansowego (pobierz)

Wnioski o przyznanie wsparcia, które wpłyną do biura projektu po w/w terminie, nie będą podlegać ocenie Komisji.

Kompletna dokumentacja, którą należy złożyć powinna zawierać:

 1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego.
 2. Kopia/wydruk odpisu z KRS.
 3. Statut i/lub inny dokument określający podstawę działania podmiotu (np. umowa spółki non-profit).
 4. Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego wraz analizą finansową - wymagana również wersja elektroniczna (przekazana na adres  e-mail owes@swr.pl).
 5. Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.
 6. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. (zarząd PES/PS, przyszli pracownicy, na których zatrudnienie PES/PS wnioskuje o przyznanie wsparcia).
 8. Oświadczenie:
  - o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych (łącznie z kopiami zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis) lub
  - nie otrzymaniu takiej pomocy.
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 10. Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 11. Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej.
 12. Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy.
Uwaga:
Wszystkie kopie przedkładanych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby.

Do pobrania:

 1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego.
 2. Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego 
 3. Analiza finansowa
 4. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. (zarząd PES/PS, przyszli pracownicy, na których zatrudnienie PES/PS wnioskuje o przyznanie wsparcia).
 6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych lub nie otrzymaniu takiej pomocy.
 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 8. Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 9. Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej.
 10. Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy.
Powrót