Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe związane z przyznaniem środków finansowych na zatrudnienie w nowych Przedsiębiorstwach Społecznych - przedłużone do 31.01.2018 r.

Projekt: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni”
             (RPSL.09.03.01-24-020F/16).

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe.

Uwaga: nabór dotyczy wyłącznie uczestników projektu, którzy zawarli do dnia 3.11.2016 r. umowę o wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz umowę o podstawowe wsparcie pomostowe. Beneficjent Pomocy zobowiązuje się tym samym do prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego oraz do zatrudnienia pracowników w sposób gwarantujący zapewnienie trwałości utworzonych miejsc pracy przez okres co najmniej 18 miesięcy od dnia podpisania ww. umów o wsparcie.

Przedłużone wsparcie pomostowe udzielane jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Wnioskodawca ubiegając się o przedłużone wsparcie pomostowe musi wykazać, iż przedłużone wsparcie pomostowe jest warunkiem niezbędnym do dalszego prowadzenia działalności. Wnioskodawca we wniosku musi przedstawić racjonalny i przekonywujący plan działania zmierzający do osiągnięcia niezależności i stabilizacji finansowej. W przypadku wsparcia pomostowego wydłużonego do 12 miesięcy będzie ono stopniowo zmniejszane.

Wnioski o przyznanie wsparcia w formie papierowej należy:
•    złożyć w siedzibie SWR (w dni robocze w  godz.  8:00 - 15:00);
•    wysłać za  pośrednictwem poczty/kuriera na adres biura projektu, tj.:

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
ul. Warszawska 28A/2,
40-008 Katowice

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły w okresie od dnia 28 kwietnia 2017 roku do dnia 29 grudnia 2017 roku, z zastrzeżeniem, że nabór podzielony jest na etapy trwające jeden tydzień, tj. wniosek złożony do piątku do godziny 15.00 danego tygodnia zostanie oceniony najwcześniej w tygodniu następnym.

Aktualizacja z dn. 03.01.2018 r.:
UWAGA: Nabór wniosków przedłużony do 31 stycznia 2018 roku.

W przypadku wysyłki wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura projektu.

Zasady organizacji niniejszego naboru określa Regulamin udzielania wsparcia finansowego (pobierz).

Wnioski o przyznanie wsparcia, które wpłyną do biura projektu po w/w terminie, nie będą podlegać ocenie Komisji.

Lista wymaganych dokumentów:

 1. Wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe (pobierz)
 2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. (zarząd PS) (pobierz)
 3. Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej (pobierz)
 4. Kopia/wydruk odpisu z KRS
 5. Oświadczenie:
  - o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych (łącznie z kopiami zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis) (pobierz) lub
  - nie otrzymaniu takiej pomocy
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pobierz)
 7. Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (pobierz)
 8. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (pobierz).
  Uwaga:
  Wszystkie kopie przedkładanych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez uprawnioną/e osoby.

Powrót