Ogłoszenie o naborze pomysłów na utworzenie stanowisk pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych - przedłużenie terminu składania pomysłow

Informujemy o przedłużeniu naboru pomysłów ogłoszonego w dniu 8.06.2017 do dnia 21 lipca 2017 roku - nabór dotyczy pomysłów na utworzenie stanowisk pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych oraz istniejących podmiotach ekonomii społecznej, w tym w przedsiębiorstwach społecznych. Nabór prowadzony jest w ramach projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni”.

Do naboru zastosowanie mają przepisy:
 • Regulaminu Naboru Pomysłów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (subregion centralny zachodni województwa śląskiego), zwanym dalej Regulaminem Naboru;
 • Regulamin Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (subregion centralny zachodni województwa śląskiego), zwany dalej Regulaminem OWES;
 • Dokumentacji konkursowej konkursu nr: RPSL.09.03.01-IZ.01-24-044/15 prowadzonego w ramach RPO WSL 2014-2020, zwaną dalej Dokumentacją Konkursową;

Informacje ogólne:

Nabór pomysłów organizowany przez SWR stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu daje możliwość skorzystania z usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, które dotyczą wyłącznie osób i podmiotów wpisujących się w grupę docelową OWES określoną w dokumentacji konkursowej.

Dotacji towarzyszyć może wsparcie pomostowe, jednak wnioskować o nie mogą wyłącznie nowopowstałe przedsiębiorstwa społeczne (założone w ramach projektu). Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej, istniejące podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne nie mają takiej możliwości.

Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia finansowego i pomostowego, bowiem przyznanie środków finansowych stanowi drugi etap procedury ubiegania się o dotacje na utworzenie miejsc pracy.

Kryteria oceny pomysłów zostały określone w Regulaminie Naboru załączonym do niniejszego ogłoszenia.

Warunki udziału w naborze:

Udział w naborze mogą brać wyłącznie osoby oraz podmioty, odpowiednio zamieszkujące lub posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na obszarze centralnym zachodnim województwa śląskiego obejmującego: teren Miasta Bytom, Miasta Katowice, Miasta Piekary Śląskie, Miasta Ruda Śląska, Powiatu Lublinieckiego, Powiatu Tarnogórskiego.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

1. Pomysły dot. zakładania nowego przedsiębiorstwa społecznego oraz utworzenia stanowisk pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 • Osoby fizyczne;
 • Osoby prawne tj. podmioty ekonomii społecznej np. fundacje, stowarzyszenia
2. Pomysły dot. tworzenia stanowisk pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społeczny w istniejących przedsiębiorstwach:

 • Przedsiębiorstwa społeczne - PS (np. spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą oraz spełniające pozostałe wymogi określone w dokumentacji konkursowej);
 • Podmioty Ekonomii Społecznej - PES (np. fundacje, stowarzyszenia nie prowadzące działalności gospodarczej) - wyłącznie pod warunkiem przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne (tzw. ekonomizacja – czyli rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej);
Czas trwania naboru:

Nabór pomysłów organizowany przez SWR trwa od dnia 8 czerwca 2017 roku do dnia  21 lipca 2017 roku.

Zasady udziału w naborze:

Aby wziąć udział w naborze należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej następujące dokumenty:
 1. Formularz zgłoszeniowy pomysłu -  wzór
 2. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków – wzór (tylko osoby prawne)
 3. Oświadczenie o wartości otrzymanej pomocy de minimis w ciągu 3 lat poprzedzających udzielenie wsparcia – wzór (tylko osoby prawne)
Papierowe dokumenty (podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji) powinny zostać złożone w siedzibie SWR tj.:

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
ul. Warszawska 28a/2, 40-008 Katowice

osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2017 do godziny 15:00.

W przypadku wysyłki wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura projektu. Informacji na tematy związane z naborem pomysłów udzielają doradcy OWES pod numerem telefonu   32 376 75 65 lub adresem e-mail owes@swr.pl.

Informujemy, że procedura oceny pomysłów zostanie przeprowadzona odrębnie dla nowych PS oraz istniejących PES/PS. W związku z tym opublikowane zostaną dwa niezależne rankingi dot. wyników oceny pomysłów dla ww. typów przedsięwzięć.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin Naboru Pomysłów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (subregion centralny-zachodni województwa śląskiego)
 2. Regulamin Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (subregion centralny-zachodni województwa śląskiego
 3. Dokumentacja konkursowa
 4. Formularz zgłoszeniowy pomysłu -  wzór
 5. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków – wzór
 6. Oświadczenie o wartości otrzymanej pomocy de minimis w ciągu 3 lat poprzedzających udzielenie wsparcia – wzór
 7. Karta oceny pomysłu - wzór

Powrót