Ogłoszenie o naborze pomysłów na utworzenie stanowisk pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych - przedłużenie naboru do 03 listopada 2017 r.

Uwaga: nabór dotyczy Obszaru Strategicznej Interwencji Miasta Bytomia

Informujemy, że Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej (SWR) rozpoczyna nabór pomysłów na utworzenie stanowisk pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych oraz istniejących podmiotach ekonomii społecznej, w tym w przedsiębiorstwach społecznych. Nabór prowadzony jest w ramach projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni”.

 

Uwaga:


Dodatkowe warunki udziału w naborze:

 

W przypadku zakładania nowych przedsiębiorstw społecznych:

 

 • pomysł przewiduje założenie nowego przedsiębiorstwa społecznego posiadającego siedzibę w Obszarze Strategicznej Interwencji Miasta Bytomia planującego zatrudnienie pracowników (miejsca pracy utworzone dzięki dotacji OWES) zamieszkujących w subregionie centralno-zachodnim województwa śląskiego;

  LUB
 • pomysł przewiduje założenie nowego przedsiębiorstwa społecznego posiadającego siedzibę w subregionie centralno-zachodnim województwa śląskiego planującego zatrudnienie pracowników (miejsca pracy utworzone dzięki dotacji OWES) zamieszkujących w Obszarze Strategicznej Interwencji Miasta Bytomia;

W przypadku istniejących przedsiębiorstw społecznych (np. spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą oraz spełniających pozostałe wymogi określone w dokumentacji konkursowej)  warunki udziału w naborze są następujące:

 

 • siedziba przedsiębiorstwa społecznego musi znajdować się w Obszarze Strategicznej Interwencji Miasta Bytomia oraz pomysł przewiduje zatrudnienie pracowników (miejsca pracy utworzone dzięki dotacji OWES) zamieszkujących w subregionie centralno-zachodnim województwa śląskiego;

  LUB
 • ·siedziba przedsiębiorstwa społecznego musi znajdować się w subregionie centralno-zachodnim województwa śląskiego oraz pomysł przewiduje zatrudnienie pracowników (miejsca pracy utworzone dzięki dotacji OWES) zamieszkujących w Obszarze Strategicznej Interwencji Miasta Bytomia.

W przypadku istniejących podmiotów ekonomii społecznej (np. fundacje, stowarzyszenia nie prowadzące działalności gospodarczej) - wyłącznie pod warunkiem przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne (tzw. ekonomizacja – czyli rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej) -  warunki udziału są analogiczne do warunków obowiązujących dla istniejących przedsiębiorstwo społecznych.

 

Obszar Strategicznej Interwencji Miasta Bytomia – patrz: http://www.bytomodnowa.pl/obszar-rewitalizacji

 

Subregion centralny zachodni województwa śląskiego obejmujące: teren Miasta Bytom, Miasta Katowice, Miasta Piekary Śląskie, Miasta Ruda Śląska, Powiatu Lublinieckiego, Powiatu Tarnogórskiego.

 

Do naboru zastosowanie mają przepisy (z uwzględnieniem ww. warunków udziału):

 1. Regulaminu Naboru Pomysłów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (subregion centralny zachodni województwa śląskiego), zwanym dalej Regulaminem Naboru;
 2. Regulamin Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (subregion centralny zachodni województwa śląskiego), zwany dalej Regulaminem OWES;
 3. Dokumentacji konkursowej konkursu nr: RPSL.09.03.01-IZ.01-24-044/15 prowadzonego w ramach RPO WSL 2014-2020, zwaną dalej Dokumentacją Konkursową;

 

Informacje ogólne:

Nabór pomysłów organizowany przez SWR stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu daje możliwość skorzystania z usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, które dotyczą wyłącznie osób i podmiotów wpisujących się w grupę docelową OWES określoną w dokumentacji konkursowej.

Dotacji towarzyszyć może wsparcie pomostowe, jednak wnioskować o nie mogą wyłącznie nowopowstałe przedsiębiorstwa społeczne (założone w ramach projektu). Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej, istniejące podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne nie mają takiej możliwości.

Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia finansowego i pomostowego, bowiem przyznanie środków finansowych stanowi drugi etap procedury ubiegania się o dotacje na utworzenie miejsc pracy.

Kryteria oceny pomysłów zostały określone w Regulaminie Naboru załączonym do niniejszego ogłoszenia.


Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

1. Pomysły dot. zakładania nowego przedsiębiorstwa społecznego oraz utworzenia stanowisk pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:


 • Osoby fizyczne;
 • Osoby prawne tj. podmioty ekonomii społecznej np. fundacje, stowarzyszenia

2. Pomysły dot. tworzenia stanowisk pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społeczny w istniejących przedsiębiorstwach:


 • Przedsiębiorstwa społeczne PS (np. spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą oraz spełniające pozostałe wymogi określone w dokumentacji konkursowej);
 • Podmioty Ekonomii Społecznej - PES (np. fundacje, stowarzyszenia nie prowadzące działalności gospodarczej) - wyłącznie pod warunkiem przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne (tzw. ekonomizacja – czyli rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej);

Czas trwania naboru:

Nabór pomysłów organizowany przez SWR trwa od dnia 09 października 2017 roku do 03 listopada 2017 roku.

Zasady udziału w naborze:

Aby wziąć udział w naborze należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej następujące dokumenty:

1.    Formularz zgłoszeniowy pomysłu -  wzór

2.    Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków – wzór (tylko osoby prawne)

3.   Oświadczenie o wartości otrzymanej pomocy de minimis w ciągu 3 lat poprzedzających udzielenie wsparcia – wzór (tylko osoby prawne)

Papierowe dokumenty (podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji) powinny zostać złożone w siedzibie SWR tj.:

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
ul. Warszawska 28a/2, 40-008 Katowice

osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 listopada 2017 r. do godziny 15:00.

W przypadku wysyłki wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura projektu. Informacji na tematy związane z naborem pomysłów udzielają doradcy OWES pod numerem telefonu   32 376 75 65 lub adresem e-mail owes@swr.pl.

Informujemy, że procedura oceny pomysłów zostanie przeprowadzona odrębnie dla nowych PS oraz istniejących PES/PS. W związku z tym opublikowane zostaną dwa niezależne rankingi dot. wyników oceny pomysłów dla ww. typów przedsięwzięć.


Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (subregion centralny-zachodni województwa śląskiego
 2. Dokumentacja konkursowa
 3. Formularz zgłoszeniowy pomysłu -  wzór
 4. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków – wzór
 5. Oświadczenie o wartości otrzymanej pomocy de minimis w ciągu 3 lat poprzedzających udzielenie wsparcia – wzór
 6. Karta oceny pomysłu - wzór

Powrót