Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na zatrudnienie w nowych Podmiotach Ekonomii Społecznej, w tym w Przedsiębiorstwach Społecznych - 

Projekt: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni”               (RPSL.09.03.01-24-020F/16).

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowiska pracy w nowych podmiotach ekonomii społecznej oraz wsparcie pomostowe.
Uwaga: nabór dotyczy uczestników projektu, których pomysły zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach projektu na podstawie oceny merytorycznej pomysłów oraz rozmów bezpośrednich z inicjatorami.

Wnioski o przyznanie wsparcia w formie papierowej należy:
•    złożyć w siedzibie SWR (w dni robocze w  godz.  8:00 - 15:00);
•    wysłać za  pośrednictwem poczty/kuriera na adres biura projektu, tj.:

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
ul. Warszawska 28A/2,
40-008 Katowice

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły w okresie od dnia 01 lutego 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku, z zastrzeżeniem, że nabór podzielony jest na etapy trwające jeden tydzień, tj. wniosek złożony do piątku do godziny 15.00 danego tygodnia zostanie oceniony najwcześniej w tygodniu następnym.


W przypadku wysyłki wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura projektu.

Zasady organizacji niniejszego naboru określa Regulamin udzielania wsparcia finansowego (pobierz).

Wnioski o przyznanie wsparcia, które wpłyną do biura projektu po w/w terminie, nie będą podlegać ocenie Komisji.

Lista wymaganych dokumentów:
 1. Wniosek o wsparcie finansowe i pomostowe (pobierz)
 2. Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego (pobierz) wraz analizą finansową (pobierz) - wymagana również wersja elektroniczna (przekazana na adres  e-mail owes@swr.pl)
 3. Statut i/lub inny dokument określający podstawę działania podmiotu (np. umowa spółki non-profit) – podmioty niezarejestrowane w KRS składają projekt ww. dokumentu
 4. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (pobierz) - wersja dla PS niezarejestrowanego w KRS
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. (zarząd PES/PS, przyszli pracownicy, na których zatrudnienie PES/PS wnioskuje o przyznanie wsparcia) (pobierz)
 6. Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy (pobierz)
 7. Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej (pobierz).
Tylko podmioty zarejestrowane w KRS przed złożeniem wniosku:
 1. Kopia/wydruk odpisu z KRS
 2. Oświadczenie:
  - o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych (łącznie z kopiami zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis) (pobierz) lub
  - nie otrzymaniu takiej pomocy
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pobierz)
 4. Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (pobierz)
 5. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (pobierz) - wersja dla PS zarejestrowanego w KRS
Uwaga:
Wszystkie kopie przedkładanych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby.

Powrót