Ogłoszenie o naborze pomysłów na utworzenie stanowisk pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych

Informujemy, że Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej (SWR) rozpoczyna nabór pomysłów na utworzenie stanowisk pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych oraz istniejących podmiotach ekonomii społecznej, w tym w przedsiębiorstwach społecznych. Nabór prowadzony jest w ramach projektu pt. „OWES-SWR”.

 

Do naboru zastosowanie mają przepisy:

 

  • Regulaminu Naboru Pomysłów OWES SWR, zwanym dalej Regulaminem Naboru Pomysłów;
  • Regulamin Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, zwanym dalej Regulaminem OWES;
  • Dokumentacji konkursowej konkursu nr: RPSL.09.03.01-IZ.01-24-205/17 prowadzonego w ramach RPO WSL 2014-2020, zwaną dalej Dokumentacją Konkursową;

Informacje ogólne:

Nabór pomysłów organizowany przez SWR stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu daje możliwość skorzystania z usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, które dotyczą wyłącznie osób i podmiotów wpisujących się w grupę docelową OWES określoną w dokumentacji konkursowej.

Dotacji towarzyszyć może wsparcie pomostowe.

Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia finansowego i pomostowego, bowiem przyznanie środków finansowych stanowi drugi etap procedury ubiegania się o dotacje na utworzenie miejsc pracy.

Kryteria oceny pomysłów zostały określone w Regulaminie Naboru Pomysłów OWES SWR załączonym do niniejszego ogłoszenia.

Warunki udziału w naborze:

Udział w naborze mogą brać wyłącznie osoby oraz podmioty, odpowiednio zamieszkujące lub posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na obszarze centralnym zachodnim województwa śląskiego obejmującego: teren Miasta Bytom, Miasta Katowice, Miasta Piekary Śląskie, Miasta Ruda Śląska, Powiatu Lublinieckiego, Powiatu Tarnogórskiego.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

1. Pomysły dot. zakładania nowego przedsiębiorstwa społecznego oraz utworzenia stanowisk pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

·         Osoby fizyczne;

·         Osoby prawne tj. podmioty ekonomii społecznej np. fundacje, stowarzyszenia.

 

2. Pomysły dot. tworzenia stanowisk pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w istniejących przedsiębiorstwach:

  • Przedsiębiorstwa społeczne PS (np. spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą oraz spełniające pozostałe wymogi określone w dokumentacji konkursowej);
  • Podmioty Ekonomii Społecznej - PES (np. fundacje, stowarzyszenia nie prowadzące działalności gospodarczej) - wyłącznie pod warunkiem przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne (tzw. ekonomizacja – czyli rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej);

 

Czas trwania naboru:

 

Nabór pomysłów organizowany przez SWR rozpoczyna się od 31 października 2018 roku i trwa do 15 listopada 2018 roku do godziny 10:00.

 

Zasady udziału w naborze:

 

Aby wziąć udział w naborze należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej Formularz zgłoszeniowy pomysłu -  wzór.

 

Papierowe dokumenty (podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji) powinny zostać złożone w siedzibie SWR tj.:

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej ul. Warszawska 28a/2, 40-008 Katowice, osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2018 roku do godziny 10:00.

W przypadku wysyłki wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura projektu. Informacji na tematy związane z naborem pomysłów udzielają doradcy OWES pod numerem telefonu   32 376 75 65 lub adresem e-mail owes@swr.pl.

Ogłoszenie wyników naboru pomysłów nastąpi maksymalnie do 30 dni od dnia zakończenia naboru czyli do dnia 15 grudnia 2018 r.

OWES zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozstrzygnięcia naboru pomysłów w  przypadku:

  • gdy liczba zgłoszeń będzie przekraczała możliwą do oceny w wyznaczonym terminie z uwagi na ograniczenia zasobów ludzkich;
  • przedłużenia się procesu przechodzenia OWES na nowe „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”.

 

Dokumenty do pobrania:

1.    Regulamin Naboru Pomysłów OWES SWR

2.    Regulamin Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Powrót