PROJEKTY SMARTOPIEKA PLUS i SMARTOPIEKA 2.0

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej jest współrealizatorem (partnerem) dwóch projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

SMARTOPIEKA PLUS realizowany wyłącznie w Bytomiu w dzielnicach objętych rewitalizacją. Liderem projektu jest Fundacja Akademia Obywatelska z Przeworska. Projekt zakłada objęcie – w różnym wymiarze usługami opiekuńczymi 76 osób starszych i niesamodzielnych oraz  wsparciem doradczym i szkoleniowym ok.100 opiekunów faktycznych (osób z kręgu rodziny, sąsiadów, którzy opiekują się osobami niesamodzielnymi).

SMARTOPIEKA 2.0  obejmuje swoim zasięgiem   8 miast województwa śląskiego:  Bytom, Chorzów, Częstochowę, Katowice, Rudę Śląską, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Zabrze. Liderem projektu jest Consultiva sp. z o.o. W ramach projektu wsparcie otrzyma minimum 100 osób niesamodzielnych oraz ok. 200 opiekunów faktycznych.

Oba projekty, choć różnią się w między sobą w szczegółach i zakresach oferowanego wsparcia mają podobny schemat podejmowanych działań obejmujących: 

  • Świadczenie zindywidualizowanych usług opiekuńczych wysokiej jakości wykorzystujących nowe technologie
  • Wsparcie opiekunów faktycznych
  • Usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo

Główną grupą docelową każdorazowo są osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności potrzebują opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Drugą grupą docelową są rodziny, znajomi i sąsiedzi takich osób, które faktycznie pełnią rolę opiekunów osób niesamodzielnych, pomagając im, w różnym zakresie, zaspokajać potrzeby życiowe.

W obu projektach testowane będzie wykorzystanie różnego rodzaju technologii informatycznych w procesie udzielania wsparcia. W szczególności będą to aplikacje kontrolujące jakość usług dostarczanych osobom niesamodzielnym przez opiekunów/opiekunki oraz innych pracowników projektu oraz ich zgodność zakresu z potrzebami (zdiagnozowanymi przez interdyscyplinarny zespół).

Opiekunowie faktyczni oprócz podniesienia kompetencji z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi (poprzez udział w szkoleniach i doradztwie) będą mogli skorzystać m.in. z rozwiązań zwiększających możliwości monitorowania stanu i aktywności swoich podopiecznych, jak również zdalnej konsultacji ze specjalistą w sytuacjach, w których opiekunowi faktycznemu brakuje kompetencji.

Przewidywany termin naboru uczestników projektów: marzec/kwiecień 2019r.

Aktualnie realizatorzy projektów prowadzą nabór pracowników. Poszukiwani są kandydaci na stanowiska: 

  • opiekunów/opiekunek osób niesamodzielnych,
  • starszych opiekunów osób niesamodzielnych (osób z różnorodnym doświadczeniem w dostarczaniu usług społecznych, które wspierają opiekunów w ich pracy, w tym zdalnie z biura w Katowicach),
  • asystentów osób niepełnosprawnych,
  • doradców osób niesamodzielnych (pomoc w ubieganiu się o dodatkowe wsparcie nieoferowane w projekcie w różnych instytucjach),
  • doradców opiekunów faktycznych (stały kontakt z opiekunami faktycznymi, diagnozowanie potrzeb, zapewnienie udziału we właściwej usłudze w projekcie),
  • pielęgniarki geriatrycznej (wsparcie doradcze dla opiekunów, szkolenia ad hoc, dyżury telefoniczne i video konferencyjne, udział w interdyscyplinarnym zespole określającym zakres usług dla danej osoby niesamodzielnej),
  • lekarza geriatry (wstępna ocena stanu zdrowia i udział w zespole interdyscyplinarnym określającym zakres niezbędnego wsparcia dla osoby niesamodzielnej).

Więcej informacji na http://www.swr.pl/praca.html lub e-mail smartopieka@swr.pl lub tel. 32 376 75 65.
Adres biura projektów: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, Katowice, Warszawska 28a/2


Powrót