OWES

Ośrodek Wsparcia
Ekonomi Społecznej

SUBREGIONU CENTRALNEGO ZACHODNIEGO

Aktualności

Ostateczny ranking pomysłów na utworzenie stanowiska pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstawch społecznych
12.06.2018

Informujemy o zakończeniu II etapu oceny pomysłów na utworzenie stanowiska pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Zapraszamy do zapoznania się ostatecznym rankingiem (zobacz).

Inicjatorom, których pomysły zakwalifikowały się do projektu gratulujemy, natomiast pozostałym,
którym tym razem się nie powiodło, zachęcamy do udziału  w kolejnych naborach pomysłów.

Wstępny ranking pomysłów na utworzenie stanowiska pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych
08.06.2018

Dzisiaj zakończyliśmy I etap sprawdzania pomysłów, w związku z czym poniżej publikujemy wstępny ranking pomysłów zgłoszonych w ramach naboru pomysłów (okres trwania 9.04.2018 – 19.04.2018 r.) do projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni" na utworzenie stanowisk pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Wstępny ranking pomysłów

Ogłoszenie o naborze pomysłów na utworzenie stanowisk pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych
25.05.2018

Informujemy, że SWR rozpoczyna nabór pomysłów na utworzenie stanowisk pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych oraz istniejących podmiotach ekonomii społecznej, w tym w przedsiębiorstwach społecznych. Nabór prowadzony jest w ramach projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” (więcej)

Ostateczny ranking pomysłów na utworzenie stanowiska pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstawch społecznych
27.04.2018

Informujemy o zakończeniu II etapu oceny pomysłów na utworzenie stanowiska pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Zapraszamy do zapoznania się ostatecznym rankingiem (zobacz).

Inicjatorom, których pomysły zakwalifikowały się do projektu gratulujemy, natomiast pozostałym, którym tym razem się nie powiodło, zachęcamy do udziału w kolejnych naborach pomysłów.

Wstępny ranking pomysłów na utworzenie stanowiska pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych
24.04.2018

Dzisiaj zakończyliśmy I etap sprawdzania pomysłów, w związku z czym poniżej publikujemy wstępny ranking pomysłów zgłoszonych w ramach naboru pomysłów (okres trwania 9.04.2018 – 19.04.2018 r.) do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” na utworzenie stanowisk pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Wstępny ranking pomysłów

W dniu 02 maja 2018 r. biuro SWR będzie nieczynne
24.04.2018

Informujemy, że w dniu 02 maja 2018 biuro Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej będzie nieczynne. Za wynikające z tego powodu utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie o naborze pomysłów na utworzenie stanowisk pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych
09.04.2018

Informujemy, że SWR rozpoczyna nabór pomysłów na utworzenie stanowisk pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych oraz istniejących podmiotach ekonomii społecznej, w tym w przedsiębiorstwach społecznych. Nabór prowadzony jest w ramach projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” (więcej).

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na zatrudnienie w istniejących Podmiotach Ekonomii Społecznej, w tym w Przedsiębiorstwach Społecznych
26.02.2018

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowiska pracy w istniejących podmiotach ekonomii społecznej.

Uwaga: nabór dotyczy uczestników projektu, których pomysły zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach projektu na podstawie oceny merytorycznej pomysłów oraz rozmów bezpośrednich z inicjatorami (więcej).

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na zatrudnienie w nowych Podmiotach Ekonomii Społecznej, w tym w Przedsiębiorstwach Społecznych – przedłużenie naboru do 31.01.2018 r.
14.02.2018

Ostateczny ranking pomysłów na utworzenie stanowiska pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych

Informujemy o zakończeniu II etapu oceny pomysłów na utworzenie stanowiska pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Zapraszamy do zapoznania się ostatecznym rankingiem (zobacz).

Inicjatorom, których pomysły zakwalifikowały się do projektu gratulujemy, natomiast pozostałym, którym tym razem się nie powiodło, zachęcamy do udziału w kolejnych naborach pomysłów.

Wstępny ranking pomysłów na utworzenie stanowiska pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych
05.02.2018

Dzisiaj zakończyliśmy I etap sprawdzania pomysłów, w związku z czym poniżej publikujemy wstępny ranking pomysłów zgłoszonych w ramach naboru pomysłów (okres trwania 19.01.2018 – 31.01.2018 r.) do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” na utworzenie stanowisk pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Wstępny ranking pomysłów

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na zatrudnienie w nowych Podmiotach Ekonomii Społecznej, w tym w Przedsiębiorstwach Społecznych
31.01.2018

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowiska pracy w nowych podmiotach ekonomii społecznej oraz wsparcie pomostowe.

Uwaga: nabór dotyczy uczestników projektu, których pomysły zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach projektu na podstawie oceny merytorycznej pomysłów oraz rozmów bezpośrednich z inicjatorami (więcej).

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na zatrudnienie w nowych Podmiotach Ekonomii Społecznej, w tym w Przedsiębiorstwach Społecznych – Projekt: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” (RPSL.09.03.01-24-020F/16).

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowiska pracy w nowych podmiotach ekonomii społecznej oraz wsparcie pomostowe.

Uwaga: nabór dotyczy uczestników projektu, których pomysły zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach projektu na podstawie oceny merytorycznej pomysłów oraz rozmów bezpośrednich z inicjatorami.

Wnioski o przyznanie wsparcia w formie papierowej należy:
– złożyć w siedzibie SWR (w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00);
– wysłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres biura projektu, tj.:

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
ul. Warszawska 28A/2,
40-008 Katowice

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły w okresie od dnia 01 lutego 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku, z zastrzeżeniem, że nabór podzielony jest na etapy trwające jeden tydzień, tj. wniosek złożony do piątku do godziny 15.00 danego tygodnia zostanie oceniony najwcześniej w tygodniu następnym.

W przypadku wysyłki wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura projektu.

Zasady organizacji niniejszego naboru określa Regulamin udzielania wsparcia finansowego (pobierz)

Wnioski o przyznanie wsparcia, które wpłyną do biura projektu po w/w terminie, nie będą podlegać ocenie Komisji.

Lista wymaganych dokumentów:

1. Wniosek o wsparcie finansowe i pomostowe (pobierz)
2. Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego (pobierz) wraz analizą finansową (pobierz) – wymagana również wersja elektroniczna (przekazana na adres e-mail owes@swr.pl)
3. Statut i/lub inny dokument określający podstawę działania podmiotu (np. umowa spółki non-profit) – podmioty niezarejestrowane w KRS składają projekt ww. dokumentu
4. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (pobierz) – wersja dla PS niezarejestrowanego w KRS
5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. (zarząd PES/PS, przyszli pracownicy, na których zatrudnienie PES/PS wnioskuje o przyznanie wsparcia) (pobierz)
6. Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy (pobierz)
7. Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej (pobierz)

Tylko podmioty zarejestrowane w KRS przed złożeniem wniosku:

1. Kopia/wydruk odpisu z KRS
2. Oświadczenie:
– o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych (łącznie z kopiami zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis) (pobierz) lub
– nie otrzymaniu takiej pomocy
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pobierz)
4. Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (pobierz)
5. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (pobierz) – wersja dla PS zarejestrowanego w KRS

Uwaga:
Wszystkie kopie przedkładanych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby.

Zobacz wszystkie Zwiń

O Nas

Od blisko 14 lat Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej prowadzi działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na Śląsku. W 2006 roku stworzyliśmy pierwszy Inkubator Gospodarki Społecznej (WISP) w Polsce i założyliśmy jedną z pierwszych spółdzielni socjalnych. W ramach realizowanych przez nas projektów powstała cała sieć inkubatorów w województwach południowej Polski.

Przez ten szereg lat udało nam się zgromadzić wiele doświadczeń w zakresie zakładania, prowadzenia i restrukturyzacji przedsiębiorstw społecznych, w szczególności spółdzielni socjalnych. Od lat współpracujemy z tym samym personelem, dzięki czemu nasze wsparcie przedsiębiorstw społecznych może być efektywne.

Jedno się jednakże nie zmieniło na przestrzeni lat naszej działalności – nasz akcent na ekonomiczność przedsiębiorstw społecznych. Żeby bowiem przedsiębiorstwa społeczne były w stanie się rozwijać i zatrudniać personel, muszą na siebie zarabiać. Stąd z taką troską i zaangażowaniem pochylamy się oraz analizujemy każdy biznesowy aspekt planowanej działalności.

Oferta

Celem głównym projektu jest wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej na obszarze centralno-zachodnim województwa śląskiego.

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu centralnego zachodniego” (OWES) jest realizowany przez konsorcjum w składzie:

 • Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
 • Rudzka Agencja Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o.o.
 • Telewizja Polska S.A., Oddział w Katowicach
 • VINCI & VINCI Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata, M. Zychla, P. Vinci Sp. kom.
 • Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

Realizacja projektu przyczyni się do:

 • powstania grup inicjatywnych, które wypracują założenia dotyczące utworzenia PES
 • aktywizacji zawodowej i podjęcia zatrudnienia przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • utworzenia nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS)
 • utworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej (PES)
 • wzrostu liczby organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą
 • wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem
 • upowszechnienie stosowania franczyz i finansowania zwrotnego wśród PS

OBSZAR DZIAŁANIA OWES obejmuje subregion centralny zachodni województwa śląskiego tj. terytorium

 • miast: Katowice, Bytom, Ruda Śląska, Piekary Śląskie
 • powiatów: lublinieckiego i tarnogórskiego

OFERTA OWES obejmuje

 • animację środowisk lokalnych i rozwoju inicjatyw organizacji obywatelskich
 • doradztwo, szkolenia oraz usługi biznesowych na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej (PES)
 • dotacje na zakładanie przedsiębiorstw społecznych (PS)
 • wspierania podmiotów już funkcjonujących w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy
 • wyszukiwanie, promowanie i wdrażanie długookresowych źródeł finansowania PS
 • rozwój i upowszechnienie franczyz społecznych

Pliki do pobrania

Napisz do nas!

Jeżeli chcieliby Państwo podzielić się uwagami lub opiniami nt. realizowanych przez nas usług OWES, prosimy o ich przekazanie za pomocą poczty elektronicznej na adres owes@swr.pl lub osobiście w biurze SWR (Katowice, Warszawska 28a/2). Uwagi w powyższym zakresie można składać również bezpośrednio w Departamencie Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/ )

Kontakt

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ – LIDER OWES

Personel OWES dostępny jest w dniach roboczych w godzinach 9.00 - 15.00. W przypadku potrzeby spotkania z konkretnym pracownikiem OWES, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mail:

Doradcy Kluczowi
GRZEGORZ OLEJNICZAK
32 376 75 65, 32 273 26 62
ŁUKASZ STASIAK
32 376 75 65, 32 273 26 62
MARIUSZ ANDRUKIEWICZ
32 376 75 65, 32 273 26 62
EDYTA GLEICH
32 376 75 65, 32 273 26 62
DORADCY BIZNESOWI
TADEUSZ DURCZOK
32 376 75 65, 32 273 26 62
MAŁGORZATA JABŁOŃSKA
32 376 75 65, 32 273 26 62
WALDEMAR ŻBIK
32 376 75 65, 32 273 26 62
DORADCY SPECJALISTYCZNI
LAURA ANDRUKIEWICZ
32 376 75 65, 32 273 26 62
SPECJALIŚCI DS. POZYSKIWANIA FINANSOWANIA ZWROTNEGO DLA PES
MARIA PRADELSKA
32 376 75 65, 32 273 26 62
SPECJALIŚCI DS. INKUBACJI
KINGA MAŚNICA
32 376 75 65, 32 273 26 62
AGNIESZKA DURCZOK
32 376 75 65, 32 273 26 62
SPECJALIŚCI DS. DOTACJI
MAŁGORZATA DYBOWSKA
32 376 75 65, 32 273 26 62
SPECJALIŚCI DS. POMOCY PUBLICZNEJ
KINGA MAŚNICA
32 376 75 65, 32 273 26 62

RAR INWESTOR – PARTNER OWES

ANIMATORZY
MARCIN SŁAWIŃSKI
600 553 914
EDYTA GLEICH
32 248 77 86
SPECJALISTA DS. WSPARCIA FINANSOWEGO
PAULINA BŁASZCZYK
32 248 77 86 w. 23
SPECJALISTA DS. EKONOMII SPOŁECZNE
MARCIN LIPKA
501 307 145
SPECJALISTA DS. DIAGNOZY I WSPARCIA PES I PS
PIOTR MAJ
32 248 77 86
DORADCA SPECJALISTYCZNY FINANSOWO KSIĘGOWY
ADAM MALEJKA
32 248 77 86 w. 31
DORADCY BIZNESOWI
PAWEŁ KNOP
32 248 77 86
DAMIAN HAMERLA
603 369 099

TVP KATOWICE - PARTNER OWES

WYDZIAŁ REALIZACJI I MONTAŻU TVP3 KATOWICE
JOANNA ŚLIFIRSKA
32 25 95 460
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. EKONOMICZNYCH
EWELINA WAWRZYŃCZOK
32 2595 338
VINCI & VINCI
MAREK ZYCHLA
32 207 23 16, 32 203 15 13
AGNIESZKA JANDA
32 207 23 16
RFPN
MAREK ZYCHLA
32 207 23 16, 32 203 15 13
AGNIESZKA JANDA
32 207 23 16