OWES

Ośrodek Wsparcia
Ekonomi Społecznej

SUBREGIONU CENTRALNEGO ZACHODNIEGO

Logo Funduszów Europejskich, Unii Europejskiej

Aktualności

WSPARCIE dla NGO – SPOTKANIE INFORMACYJNE
09.10.2019

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym WSPARCIE dla NGO, które odbędzie się 17 października o godz. 16 w Rudzie Śląskiej.

Spotkanie będzie prowadzone przez Annę Miczka-Klosa, animatorkę OWES SWR.

Szczegóły na załączonym plakacie.

PAŹDZIERNIK W OWES SWR – WARSZTATY I SZKOLENIA
03.10.2019

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej zaprasza na szkolenia/warsztaty w swojej siedzibie w Katowicach przy ul. Warszawskiej 28a/2 w następujących tematach:

A. JAK PRZYGOTOWAĆ OFERTĘ WSPÓŁPRACY NGO Z BIZNESEM?

Warsztaty/doradztwo odbędzie się w dniu 16 października 2019 r., godz. 11.30-15.00

Szukasz pieniędzy na działania Twojej organizacji? Myślisz o współpracy z biznesem, ale nie wiesz od czego zacząć? Chcesz dowiedzieć się jak przygotować ofertę współpracy z firmą?

Weź udział w warsztatach, na których dowiesz się czego firmy oczekują od organizacji społecznych oraz jak zabrać się do przygotowania oferty sponsorskiej.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty przedstawicieli organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje) oraz osoby zainteresowane założeniem/prowadzeniem tych podmiotów.

Prowadząca: Ilona Pietrzak – Fundraiser. Trener i doradca. Zarządzała/zarządza kilkunastoma projektami na łączną kwotę ponad 25 mln zł. Kierownik projektu systemowego 1(00)% wsparcia dla 3. sektora oraz partnerskiego projektu na rozwój fundraisingu w PES, realizowanego wspólnie z Deutscher Fundraising Verband. Konsultant regionalny ds. zamówień publicznych. Doradca biznesowy podmiotów ekonomii społecznej (nr certyfikatu MPiPS DB_14/2013). Absolwentka Programu „Menedżerowie NGO” i „Strażnicy – Akademia Fundraisingu”.

B. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – PODSTAWOWE POJĘCIA I ZASADY

Szkolenie odbędzie się w dniu 24 października 2019 r., godz. 14.30-18.00

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami i pojęciami związanymi z funkcjonowaniem zamówień publicznych, a także dowiedzą się:
1. Gdzie szukać ogłoszeń o zamówieniach.
2. Jak ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3. Jak prawidłowo sporządzać ofertę.
4. Jakie i kiedy przysługują środki ochrony prawnej.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie osoby składające lub zamierzające złożyć ofertę na zapytanie ofertowe w imieniu przedsiębiorstwa społecznego/podmiotu ekonomii społecznej.

Prowadząca: Wioleta Płocharczyk – prawnik, związana z tematyką zamówień publicznych od roku 2000, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu i przeprowadzaniu procedur z zakresu zamówień publicznych, także przy realizacji projektów finansowanych z funduszów UE.

C. NISKOBUDŻETOWY MARKETING – METODY DOCIERANIA FIRM SPOŁECZNYCH DO KLIENTÓW.

Warsztaty odbędą się w dniu 30 października 2019 r., w godz. 10.00 – 15.30

Program warsztatów:
1. Do kogo chcemy dotrzeć, czyli po pierwsze poznaj swojego klienta.
2. Co i jak mówić, czyli konstruujemy ofertę firmy społecznej.
3. Narzędzia i techniki, m.in.:
a. Wizytówka w Google – jak ją założyć i zoptymalizować?
b. Strona www – jak zwiększyć jej skuteczność?
c. Lista mailingowa i newsletter – kiedy i jak warto to robić?
d. Google Ads – na co zwrócić uwagę?
e. Facebook Ads – jak to zrobić dobrze?
f. Wykorzystanie opinii w biznesie społecznym
g. Skuteczne działania off line.
h. Szybkie strzały: co warto wykorzystać, a czego unikać?

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty członków zarządu i osoby odpowiedzialne za marketing w firmach społecznych (podmiotach, które mają ofertę rynkową i szukają klientów na otwartym rynku).

Uczestnicy powinni wziąć ze sobą na warsztaty laptopy / tablety lub przynajmniej smartfony (potrzebne do ćwiczeń) z dostępem do posiadanych kont Google czy Facebook.

Prowadzący: Waldemar Żbik, doradca kluczowy w OWES SWR, bloger i przedsiębiorca, pomaga przedsiębiorstwom społecznym wejść na rynek i dotrzeć do swojej grupy klientów, absolwent studiów podyplomowych marketing internetowy na WSB w Chorzowie.

Szkolenia/warsztaty skierowane są do organizacji działających i osób zamieszkałych na obszarze miast: Katowic, Bytomia, Rudy Śląskiej, Piekar Śląskich i powiatów: tarnogórskiego i lublinieckiego.

Realizacja szkoleń/warsztatów odbywa się w ramach projektu OWES SWR, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warunkiem udziału w szkoleniach/warsztatach jest:
• przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza link jak niżej,
• dostarczenie przed szkoleniem/warsztatami oryginałów wypełnionych i podpisanych dokumentów uczestnika warsztatów oraz podmiotu zgłaszającego uczestnika z podpisami osób reprezentujących (warunek konieczny).

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego po kliknięciu tutaj.

FORUM NGO BYTOM w dniu 26 września 2019 r.
02.10.2019

Grupa inicjatywna FORUM NGO w składzie: Piękna Strona Miasta, Stowarzyszenie Kopalnia Aktywności, Bytomski Klub Samorządowy, Miasto Dla Mieszkańców i Stowarzyszenie Manuffaktura zaprosiło wszystkie organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz aktywnych mieszkańców Bytomia do udziału w FORUM NGO BYTOM w dniu 26 września 2019 r.

Podczas wydarzenia, jako gość, głos zabrała Animatorka Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Anna Miczka-Klosa, która przedstawiła informacje o formach wsparcia dla NGO, zaprosiła do korzystania z oferty OWES.

ZAŁÓŻMY RAZEM PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE!
24.09.2019

Dziś w OWES SWR kształcą się przyszli przedsiębiorcy społeczni. Właśnie trwa szkolenie pn ZAŁÓŻMY RAZEM PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE! KORZYŚCI, UWARUNKOWANIA I RYZYKO PROWADZENIA PS.

TRWA NABÓR POMYSŁÓW NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY W PS I PES
09.09.2019

Przypominamy, że Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej (SWR) prowadzi nabór pomysłów na utworzenie stanowisk pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych oraz istniejących podmiotach ekonomii społecznej, w tym w przedsiębiorstwach społecznych. Nabór prowadzony jest w ramach projektu pt. OWES SWR. Do naboru zastosowanie mają przepisy:
– Regulaminu Naboru Pomysłów OWES SWR, zwanym dalej Regulaminem Naboru Pomysłów;
– Regulamin Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, zwanym dalej Regulaminem OWES;
– Dokumentacji konkursowej konkursu nr: RPSL.09.03.01-IZ.01-24-205/17 prowadzonego w ramach RPO WSL 2014-2020, zwaną dalej Dokumentacją Konkursową;

Informacje ogólne:

Nabór pomysłów organizowany przez SWR stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu daje możliwość skorzystania z usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, które dotyczą wyłącznie osób i podmiotów wpisujących się w grupę docelową OWES określoną w dokumentacji konkursowej. Dotacji towarzyszyć może wsparcie pomostowe.

Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia finansowego i pomostowego, bowiem przyznanie środków finansowych stanowi drugi etap procedury ubiegania się o dotacje na utworzenie miejsc pracy. Kryteria oceny pomysłów zostały określone w Regulaminie Naboru Pomysłów OWES SWR załączonym do niniejszego ogłoszenia.

Warunki udziału w naborze:

Dotację mogą otrzymać podmioty posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na obszarze centralnym zachodnim województwa śląskiego obejmującego: teren Miasta Bytom, Miasta Katowice, Miasta Piekary Śląskie, Miasta Ruda Śląska, Powiatu Lublinieckiego, Powiatu Tarnogórskiego.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

1. Pomysły dot. zakładania nowego przedsiębiorstwa społecznego oraz utworzenia stanowisk pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: · Osoby fizyczne; · Osoby prawne tj. podmioty ekonomii społecznej np. fundacje, stowarzyszenia.
2. Pomysły dot. tworzenia stanowisk pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w istniejących przedsiębiorstwach: Przedsiębiorstwa społeczne – PS (np. spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą oraz spełniające pozostałe wymogi określone w dokumentacji konkursowej.
3. Podmioty Ekonomii Społecznej – PES (np. fundacje, stowarzyszenia nie prowadzące działalności gospodarczej) – wyłącznie pod warunkiem przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne (tzw. ekonomizacja – czyli rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej);

Czas trwania naboru:

Nabór pomysłów organizowany przez SWR ma charakter ciągły, aż do odwołania.

Zasady udziału w naborze:

Aby wziąć udział w naborze należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej Formularz Zgłoszeniowy Pomysłu – wzór.

Papierowe dokumenty (podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji) powinny zostać złożone w siedzibie SWR tj.:
Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej ul. Warszawska 28a/2, 40-008 Katowice, osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty.

Informacje dodatkowe:

1. Formularze Zgłoszeniowe Pomysłu nadesłane w czasie trwania naboru zostaną ocenione pod względem formalnym w ciągu nie więcej niż 7 dni roboczych i merytorycznym w ciągu nie więcej niż 30 dni roboczych od dnia złożenia.
2. Inicjator pomysłu zostanie poinformowany o wyniku oceny niezwłocznie po jej zakończeniu.
3. W sytuacji, gdy liczba złożonych pomysłów przekroczy możliwości kadrowe i finansowe, OWES SWR zastrzega sobie prawo do stworzenia listy rezerwowej i/lub zawieszenia naboru pomysłów.

Informacji na tematy związane z naborem pomysłów udzielają doradcy OWES pod numerem telefonu 32 376 75 65 lub adresem e-mail owes@swr.pl.

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin naboru pomysłów

Załącznik nr 1. Słownik pojęć

Załącznik nr 2. Kryteria uczestnictwa

Załącznik nr 3. Formularz zgłoszeniowy pomysłu

Załącznik nr 4. Karta oceny pomysłu

2. Regulamin Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

3. Regulamin wsparcia finansowego

Zmiana godzin pracy biura OWES SWR w dniu 3.09.2019 r.
02.09.2019

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 3.09.2019 r. biuro OWES SWR będzie czynne do godz. 12:00.

Za niedogodności z tego tytułu przepraszamy.

WRZESIEŃ W OWES SWR – WARSZTATY
29.08.2019

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej zaprasza na warsztaty w swojej siedzibie w Katowicach przy ul. Warszawskiej 28a/2 w następujących tematach:

A. SKĄD POZYSKAĆ GRANT? FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH – PRZEGLĄD ŹRÓDEŁ

warsztaty odbędą się w dniu 18 września 2019r., godz. 11.45-15.00

Korzyści dla Ciebie:
 Poznasz kilkanaście różnych programów finansowania działań ze środków publicznych.
 Dowiesz się jakiego rodzaju działania możesz z nich sfinansować.
 Dowiesz się co możesz sfinansować ze środków samorządowych.
 Poznasz przykładowe programy grantowe fundacji korporacyjnych.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej społecznych (spółdzielnie socjalne, spółki non profit, stowarzyszenia, fundacje) oraz osoby zainteresowane założeniem/prowadzeniem tych podmiotów.

Prowadząca: Ilona Pietrzak – Fundraiser. Trener i doradca. Doradca podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych w OWES SWR. Zarządzała/zarządza kilkunastoma projektami na łączną kwotę ponad 25 mln zł. Kierownik projektu systemowego 1(00)% wsparcia dla 3. sektora oraz partnerskiego projektu na rozwój fundraisingu w PES, realizowanego wspólnie z Deutscher Fundraising Verband. Konsultant regionalny ds. zamówień publicznych.

B. ZAŁÓŻMY RAZEM PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE! KORZYŚCI, UWARUNKOWANIA I RYZYKO PROWADZENIA PS.

warsztaty odbędą się w dniu 24 września 2019r., w godz. 10.30-15.30

1. Co to jest przedsiębiorstwo społeczne?
2. Co warto wiedzieć? Najważniejsze uwarunkowania prowadzenia PS
3. Po co to komu? Najważniejsze korzyści za założenia PS dla różnych grup potencjalnych założycieli
4. Co się może stać, czyli ryzyko w prowadzeniu przedsiębiorstwa społecznego
5. Jak zweryfikować swój pomysł na biznes społeczny?
6. Specyficzne uwarunkowania różnych form prawnych PS

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty osoby zainteresowane powołaniem/prowadzeniem przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, kościelnych osób prawnych, osób defaworyzowanych np. bezrobotnych czy niepełnosprawnych.

Prowadzący: Waldemar Żbik – pełni funkcję doradcy kluczowego w OWES SWR, związany z przedsiębiorczością społeczną od 2006 r., przez kilka lat prowadził przedsiębiorstwo społeczne w formie spółdzielni socjalnej, klientom OWES pomaga dobrać odpowiednią formę prawną oraz pracuje nad modelem biznesowym i biznes planem przedsiębiorstwa społecznego, swoich doświadczeniem w zakresie spółdzielczości socjalnej dzieli się przez bloga https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl.

Warsztaty skierowane są do organizacji działających i osób zamieszkałych na obszarze miast: Katowic, Bytomia, Rudy Śląskiej, Piekar Śląskich i powiatów: tarnogórskiego i lublinieckiego.

Realizacja warsztatów odbywa się w ramach projektu OWES SWR, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warunkiem udziału w warsztatach jest:
• przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza link jak niżej,
• dostarczenie przed szkoleniem oryginałów wypełnionych i podpisanych dokumentów uczestnika warsztatów oraz podmiotu zgłaszającego uczestnika z podpisami osób reprezentujących (warunek konieczny).

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem:link do formularza.

Spotkanie informacyjne – czym jest przedsiębiorstwo społeczne oraz w jaki sposób wziąć udział w naborze pomysłów?
02.08.2019

Zapraszamy osoby fizyczne i organizacje pozarządowe zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w siedzibie SWR, Katowice ul. Warszawska 28a/2, w dniu 21.08.2019 r. w godz. 9:00-10:30.

Liczba miejsc ograniczona, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa. Osoba kontaktowa: Grzegorz Olejniczak (tel. 32 376 75 65, 32 273 26 62).

LISTA RANKINGOWA POMYSŁÓW
26.07.2019

Ranking pomysłów zgłoszonych w ramach II naboru pomysłów – nabór ciągły (za okres 15.03 – 25.07.2019 r.) do projektu OWES SWR na utworzenie stanowisk pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

LISTA RANKINGOWA POMYSŁÓW

Oferta pracy – Doradca w projekcie OWES SWR
02.07.2019

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej w Katowicach poszukuje osoby na stanowisko:
Doradca w Projekcie OWES SWR finansowanym ze środków unijnych.

Nasze oczekiwania:
 wykształcenie wyższe (z zakresu zarządzania lub ekonomii),
 znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przepisów podatkowych,
 wiedza z zakresu ekonomii i mechanizmów rynkowych,
 doświadczenie w sporządzaniu biznes planów,
 umiejętność analitycznego myślenia,
 umiejętność negocjacji,
 umiejętność pracy w zespole,
 wysoka motywacja do pracy,
 czynne prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:
 doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej lub doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (co najmniej 12 miesięcy),

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 doradztwo dla uczestników projektu,
 prowadzenie monitoringu funkcjonowania działalności gospodarczych utworzonych w ramach projektu,
 przygotowywanie szczegółowych planów realizacji działań związanych z wyborem i wsparciem merytorycznym świadczonym dla uczestników projektu.

OFERUJEMY:
 umowę o pracę,
 niezbędne narzędzia pracy,
 możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 możliwość udziału w innowacyjnym projekcie,
 pracę w zgranym i profesjonalnym zespole.

Planowany okres zatrudnienia od 01.09.2019 r.

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: swr@swr.pl
lub wysłać pocztą pod adres:
Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
ul. Warszawska 28A/2, 40-008 Katowice.

W zgłoszeniu/CV proszę zamieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

TRWA NABÓR POMYSŁÓW NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY W PS I PES
24.06.2019

Przypominamy, że Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej (SWR) prowadzi nabór pomysłów na utworzenie stanowisk pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych oraz istniejących podmiotach ekonomii społecznej, w tym w przedsiębiorstwach społecznych. Nabór prowadzony jest w ramach projektu pt. OWES SWR. Do naboru zastosowanie mają przepisy:
– Regulaminu Naboru Pomysłów OWES SWR, zwanym dalej Regulaminem Naboru Pomysłów;
– Regulamin Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, zwanym dalej Regulaminem OWES;
– Dokumentacji konkursowej konkursu nr: RPSL.09.03.01-IZ.01-24-205/17 prowadzonego w ramach RPO WSL 2014-2020, zwaną dalej Dokumentacją Konkursową;

Informacje ogólne:

Nabór pomysłów organizowany przez SWR stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu daje możliwość skorzystania z usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, które dotyczą wyłącznie osób i podmiotów wpisujących się w grupę docelową OWES określoną w dokumentacji konkursowej. Dotacji towarzyszyć może wsparcie pomostowe.

Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia finansowego i pomostowego, bowiem przyznanie środków finansowych stanowi drugi etap procedury ubiegania się o dotacje na utworzenie miejsc pracy. Kryteria oceny pomysłów zostały określone w Regulaminie Naboru Pomysłów OWES SWR załączonym do niniejszego ogłoszenia.

Warunki udziału w naborze:

Dotację mogą otrzymać podmioty posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na obszarze centralnym zachodnim województwa śląskiego obejmującego: teren Miasta Bytom, Miasta Katowice, Miasta Piekary Śląskie, Miasta Ruda Śląska, Powiatu Lublinieckiego, Powiatu Tarnogórskiego.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

1. Pomysły dot. zakładania nowego przedsiębiorstwa społecznego oraz utworzenia stanowisk pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: · Osoby fizyczne; · Osoby prawne tj. podmioty ekonomii społecznej np. fundacje, stowarzyszenia.
2. Pomysły dot. tworzenia stanowisk pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w istniejących przedsiębiorstwach: Przedsiębiorstwa społeczne – PS (np. spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą oraz spełniające pozostałe wymogi określone w dokumentacji konkursowej.
3. Podmioty Ekonomii Społecznej – PES (np. fundacje, stowarzyszenia nie prowadzące działalności gospodarczej) – wyłącznie pod warunkiem przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne (tzw. ekonomizacja – czyli rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej);

Czas trwania naboru:

Nabór pomysłów organizowany przez SWR ma charakter ciągły, aż do odwołania.

Zasady udziału w naborze:

Aby wziąć udział w naborze należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej Formularz Zgłoszeniowy Pomysłu – wzór.

Papierowe dokumenty (podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji) powinny zostać złożone w siedzibie SWR tj.:
Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej ul. Warszawska 28a/2, 40-008 Katowice, osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty.

Informacje dodatkowe:

1. Formularze Zgłoszeniowe Pomysłu nadesłane w czasie trwania naboru zostaną ocenione pod względem formalnym w ciągu nie więcej niż 7 dni roboczych i merytorycznym w ciągu nie więcej niż 30 dni roboczych od dnia złożenia.
2. Inicjator pomysłu zostanie poinformowany o wyniku oceny niezwłocznie po jej zakończeniu.
3. W sytuacji, gdy liczba złożonych pomysłów przekroczy możliwości kadrowe i finansowe, OWES SWR zastrzega sobie prawo do stworzenia listy rezerwowej i/lub zawieszenia naboru pomysłów.

Informacji na tematy związane z naborem pomysłów udzielają doradcy OWES pod numerem telefonu 32 376 75 65 lub adresem e-mail owes@swr.pl.

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin naboru pomysłów

Załącznik nr 1. Słownik pojęć

Załącznik nr 2. Kryteria uczestnictwa

Załącznik nr 3. Formularz zgłoszeniowy pomysłu

Załącznik nr 4. Karta oceny pomysłu

2. Regulamin Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

3. Regulamin wsparcia finansowego

W DNIU 21 CZERWCA 2019 R. BIURO OWES SWR BĘDZIE NIECZYNNE
14.06.2019

Informujemy, że w dniu 21 czerwca 2019 biuro Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej będzie nieczynne. Za wynikające z tego powodu utrudnienia przepraszamy.

W dniu 07 czerwca 2019 r. biuro OWES SWR będzie nieczynne
06.06.2019

Informujemy, że w dniu 07 czerwca 2019 r. biuro Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej będzie nieczynne. Za wynikające z tego powodu utrudnienia przepraszamy.

Czerwiec w OWES SWR – Warsztaty
04.06.2019

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej zaprasza na warsztaty w swojej siedzibie w Katowicach przy ul. Warszawskiej 28a/2 w następujących tematach:

A. FUNDRAISING W INTERNECIE, CZYLI JAK WYKORZYSTAĆ NOWE MEDIA DO ZDOBYWANIA DARCZYŃCÓW,
warsztaty odbędą się w dniu 11.06.2019r. w godz. 11.15 – 15.00

Co zrobić, by wykorzystać szanse na pozyskiwanie darczyńców stosukowo niskim kosztem? Czy w Internecie są darczyńcy mojej organizacji? A jeśli tak, to jak zbierać pieniądze dzięki nowym technologiom?

Internet to coraz szybciej rozwijająca się przestrzeń dla fundraiserów. Przyjdź na warsztat i poznaj tajniki fundraisingu internetowego.

Zapraszamy fundacje i stowarzyszenia na bezpłatne warsztaty.

Prowadząca: Ilona Pietrzak

B. JAK PROWADZIĆ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ I NIE ZWARIOWAĆ? DOKUMENTACJA I FORMALNOŚCI W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ.
warsztaty odbędą się w dniu 18.06.2019r. w godz. 10.30 – 16.30

Program warsztatów:
1. Istota działania spółdzielni socjalnej (m.in. reintegracja społeczna i zawodowa) – quiz, informacje rozszerzające, warsztaty.

2. Podejmowanie decyzji w spółdzielni socjalnej – usystematyzowanie wiedzy (sposób podejmowania decyzji, podział kompetencji, warunki ważności uchwał organów spółdzielni). Ocena dokumentacji z pracy walnego zgromadzenia uczestników warsztatów.

3. Typowe decyzje podejmowane w spółdzielni socjalnej (na co zwrócić uwagę? najczęstsze błędy etc.):
• zatwierdzanie sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium członkom zarządu
• podział nadwyżki bilansowej
• zmiany statutu
• zmiany w zarządzie.

4. Inne (np. lustracja w spółdzielni socjalnej, odpowiedzialność członków zarządu).

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla przedstawicieli spółdzielni socjalnych oraz osób zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej.

Prowadzący: Waldemar Żbik

Warsztaty skierowane są do organizacji działających i osób zamieszkałych na obszarze miast: Katowic, Bytomia, Rudy Śląskiej, Piekar Śląskich i powiatów: tarnogórskiego i lublinieckiego.

Realizacja warsztatów odbywa się w ramach projektu OWES SWR, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warunkiem udziału w warsztatach jest:
• przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza link jak niżej,
• dostarczenie przed szkoleniem oryginałów wypełnionych i podpisanych dokumentów uczestnika warsztatów oraz podmiotu zgłaszającego uczestnika z podpisami osób reprezentujących (warunek konieczny).

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: link do formularza.

II Konferencja & Expo Smart Ecosystems — Gliwice 2019
23.05.2019

Przez dwa dni, 29-30 maja 2019, w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach praktycy z USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemiec i Polski będą mówili o najważniejszych aspektach inteligentnego rozwoju miast oraz ekosystemu, do którego te miasta należą. W konferencji weźmie udział również nasze Stowarzyszenie.

Podczas konferencji rozmawiać będziemy m.in. na tematy: szans wynikających ze współpracy administracja — nauka — biznes, jak budowane są ekosystemy na świecie, czy miasta są gotowe do wdrażania rozwiązań Smart, jak zamawiać innowacyjne rozwiązania.

Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatora.

Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej
14.05.2019

Szanowni Państwo,

zachęcamy Państwa do udziału w III Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbędzie się w dniach 5 – 6 czerwca br. w Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego ul. Stefana Czarnieckiego 51 w Warszawie.

Będzie to okazja do spotkań z osobami związanymi z sektorem ekonomii społecznej i solidarnej, dyskusji, wymiany doświadczeń i poszukiwania inspiracji. W tym roku w centrum rozważań znajdą się przedsiębiorstwa społeczne – profesjonalizacja ich działalności i doskonalenie form współdziałania. Forum towarzyszyć będzie uroczystość przyznania certyfikatów „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019”.

Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie www.ekonomiaspoleczna.gov.pl pod linkiem http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/III,OFESiS,4084.html

Swój udział należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, który dostępny jest pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftLX3wcqyvO9glRFZolOPitNUgVfiyWukq5iF3KY_KVyAXVw/viewform

Rejestracja trwa do 22 maja br.

Maj w OWES SWR!
30.04.2019

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej zaprasza na warsztaty w swojej siedzibie w Katowicach przy ul. Warszawskiej 28a/2 w następujących tematach:

1. ARSENAŁ MŁODEGO FUNDRAISERA, CZYLI JAK ROZPOCZĄĆ i KONTYNUOWAĆ POZYSKIWANIE DARCZYŃCOW DLA ORGANIZACJI,
warsztaty odbędą się w dniu 14.05.2019 r. w godz. 16.30 – 20.00

Masz już dosyć loterii grantowych? Chcesz zacząć zdobywać darczyńców dla swojej organizacji? Chcesz dowiedzieć się jak zacząć i co robić, by uniezależniać Twoją organizację od środków publicznych? Nie wiesz jak zaplanować pierwsze działania fundraisingowe?
Przyjdź na warsztat i poznaj niezbędne kroki, które pozwolą Ci rozwijać fundraising w Twoim NGO.
Zapraszamy fundacje i stowarzyszenia na bezpłatne warszaty.
Prowadząca: Ilona Pietrzak

2. MODEL BIZNESOWY DLA NGO I PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO
warsztaty odbędą się w dniu 24.05.2019 r. w godz. 8.30 – 16.00

Czy budżet Waszej organizacji opiera głównie na funduszach publicznych lub darowiznach? Chcielibyście to zmienić i zyskać większą niezależność oraz stabilność? A może myślicie o stworzeniu przedsiębiorstwa społecznego?
Celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności przydatne podczas opracowywania koncepcji biznesowej dla swojej organizacji.
Zapraszamy osoby planujące założenie przedsiębiorstwa społecznego oraz przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej na bezpłatne warsztaty.
Prowadzący: Grzegorz Olejniczak

3. JAK ZWIĘKSZYĆ SKUTECZNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ I FAN PAGE NA FACEBOOKU W BIZNESIE SPOŁECZNYM?
warsztaty odbędą się w dniu 28.05.2019 r. w godz. 9.30 – 15.30

Dlaczego warto wykorzystać Internet w promocji działań przedsiębiorstwa społecznego? Jak się wyróżnić i zbudować strukturę marki? Jaka powinna być dobra strona internetowa? Jak prowadzić fan page na Facebooku?
Celem warsztatów jest zwiększenie skuteczności komunikacji poprzez stronę internetową i na Facebooku oraz zwiększenie sprzedaży przedsiębiorstw społecznych.
Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną.
Prowadzący: Waldemar Żbik

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty skierowane są do organizacji działających i osób zamieszkałych na obszarze miast: Katowic, Bytomia, Rudy Śląskiej, Piekar Śląskich i powiatów: tarnogórskiego i lublinieckiego.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu OWES SWR, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

W dniu 2 maja 2019 r. biuro SWR będzie nieczynne
18.04.2019

Informujemy, że w dniu 2 maja 2019 biuro Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej będzie nieczynne. Za wynikające z tego powodu utrudnienia przepraszamy.

Model biznesowy dla NGO i przedsiębiorstwa społecznego – warsztaty
08.04.2019

Czy budżet Waszej organizacji opiera się głównie na funduszach publicznych lub darowiznach? Chcielibyście to zmienić i zyskać większą niezależność oraz stabilność? A może myślicie o stworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? Jeśli odpowiedzieliście twierdząco i poważnie rozważacie uruchomienie działalności gospodarczej, pierwszym krokiem powinno być dobre przygotowanie.

Osoby chcące wykonać ten pierwszy krok zapraszamy na warsztaty „Model biznesowy dla NGO i przedsiębiorstwa społecznego”. Szkolenie skierowane jest do osób planujących założenie przedsiębiorstwa społecznego oraz przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z obszaru subregionu centralno-zachodniego województwa śląskiego (tj. z miast: Katowice, Bytom, Ruda Śląska, Piekary Śląskie lub powiatów: tarnogórskiego i lublinieckiego). Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności przydatne podczas opracowywania koncepcji biznesowej dla swojej organizacji. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej. Jego uczestnicy będą mieli okazję opracować wstępny model biznesowy własnego przedsięwzięcia.

Ogólny program zajęć (czas trwania: 8 h szkoleniowych):
– Wprowadzenie do narzędzia jakim jest model biznesowy
– Praca warsztatowa zmierzająca do zbudowania własnego modelu biznesowego, m.in.:
– Propozycja wartości – co chcę zaoferować klientom?
– Kanały dystrybucji – jak dotrzeć do klienta?
– Kluczowe zasoby – czego potrzebuje?
– Strumienie przychodów – ile i na czym zarabiam?
– Kluczowe działania – jakie są najważniejsze procesy?
– Struktura kosztów – ile to będzie kosztować?

Szkolenie odbędzie się 24 kwietnia 2019 r. w Katowicach w godzinach 9.00 – 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej przy ul. Warszawskiej 28a/2. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (pobierz) i wysłanie na adres: r.sikorski@swr.pl. Osoba do kontaktu: Robert Sikorski, nr tel. 32 376 75 65.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie realizowane jest w ramach OWES SWR współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OGŁOSZENIE O TERMINIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH LUB NOWOUTWORZONYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH
18.03.2019

Projekt: OWES SWR (RPSL.09.03.01-24-002G/18). Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy w istniejących lub nowoutworzonych przedsiębiorstwach społecznych. Uwaga: nabór dotyczy uczestników projektu, których pomysły zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach projektu. Wnioski o przyznanie wsparcia w formie papierowej należy:
• złożyć w siedzibie SWR (w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00);
• wysłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres biura projektu, tj.: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
ul. Warszawska 28A/2, 40-008 Katowice

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od dnia 18 do 27 marca 2019 roku. W przypadku wysyłki wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura projektu. Wnioski o przyznanie wsparcia, które wpłyną do biura projektu po w/w terminie, nie będą podlegać ocenie Komisji.

Kompletna dokumentacja, którą należy złożyć powinna zawierać:

1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego
2. Statut i/lub inny dokument określający podstawę działania podmiotu (np. umowa spółki non-profit).
3. Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego wraz zestawieniem nakładów początkowych – wymagana również wersja elektroniczna (przekazana na adres e-mail owes@swr.pl).
4. Rekomendacja doradców OWES.
5. Kopia złożonego w US sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy i zestawienie obrotów i sald z uwzględnieniem kont wynikowych i bilansowych za ostatnie 6 miesięcy działalności.
6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (zarząd oraz wspólnicy PES/PS).
7. Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej.
oraz, w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS przed złożeniem wniosku:

8. Kopia/wydruk odpisu z KRS.
9. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych, lub nie otrzymaniu takiej pomocy.
10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
11. Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Uwaga:
Wszystkie kopie przedkładanych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby. Zasady organizacji niniejszego naboru określa Regulamin udzielania wsparcia finansowego (pobierz) wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 – Wykaz obowiązujących przepisów prawnych i wytycznych
Załącznik nr 2 – Słownik pojęć
Załącznik nr 3 – Kryteria uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 4 – Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego
Załącznik nr 5a – Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego
Załącznik nr 5b – Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (dotyczy sytuacji, gdy PS nie ubiega się o wsparcie finansowe na utworzenie nowych miejsc pracy, a wyłącznie o wsparcie pomostowe)
Załącznik nr 5c – Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego
Załącznik nr 6 – Lista działalności wykluczonych z pomocy de minimis
Załącznik nr 7a – Wzór umowy o wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy
Załącznik nr 7b – Wzór umowy o podstawowe wsparcie pomostowe w formie finansowej
Załącznik nr 8 – Zasady kwalifikowalności kosztów
Załącznik nr 9 – Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku o wsparcie finansowe

Nabór pomysłów na utworzenie miejsc pracy w PS i PES
15.03.2019

Informujemy, że Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej (SWR) rozpoczyna nabór pomysłów na utworzenie stanowisk pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych oraz istniejących podmiotach ekonomii społecznej, w tym w przedsiębiorstwach społecznych. Nabór prowadzony jest w ramach projektu pt. OWES SWR. Do naboru zastosowanie mają przepisy: – Regulaminu Naboru Pomysłów OWES SWR, zwanym dalej Regulaminem Naboru Pomysłów;

– Regulamin Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, zwanym dalej Regulaminem OWES;
– Dokumentacji konkursowej konkursu nr: RPSL.09.03.01-IZ.01-24-205/17 prowadzonego w ramach RPO WSL 2014-2020, zwaną dalej Dokumentacją Konkursową;

Informacje ogólne:

Nabór pomysłów organizowany przez SWR stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu daje możliwość skorzystania z usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, które dotyczą wyłącznie osób i podmiotów wpisujących się w grupę docelową OWES określoną w dokumentacji konkursowej. Dotacji towarzyszyć może wsparcie pomostowe.

Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia finansowego i pomostowego, bowiem przyznanie środków finansowych stanowi drugi etap procedury ubiegania się o dotacje na utworzenie miejsc pracy. Kryteria oceny pomysłów zostały określone w Regulaminie Naboru Pomysłów OWES SWR załączonym do niniejszego ogłoszenia.

Warunki udziału w naborze:

Dotację mogą otrzymać podmiot posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na obszarze centralnym zachodnim województwa śląskiego obejmującego: teren Miasta Bytom, Miasta Katowice, Miasta Piekary Śląskie, Miasta Ruda Śląska, Powiatu Lublinieckiego, Powiatu Tarnogórskiego.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

1. Pomysły dot. zakładania nowego przedsiębiorstwa społecznego oraz utworzenia stanowisk pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: · Osoby fizyczne; · Osoby prawne tj. podmioty ekonomii społecznej np. fundacje, stowarzyszenia.
2. Pomysły dot. tworzenia stanowisk pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w istniejących przedsiębiorstwach: Przedsiębiorstwa społeczne – PS (np. spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą oraz spełniające pozostałe wymogi określone w dokumentacji konkursowej.
3. Podmioty Ekonomii Społecznej – PES (np. fundacje, stowarzyszenia nie prowadzące działalności gospodarczej) – wyłącznie pod warunkiem przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne (tzw. ekonomizacja – czyli rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej);

Czas trwania naboru:

Nabór pomysłów organizowany przez SWR rozpoczyna się od 15 marca 2019 roku i ma charakter ciągły.

Zasady udziału w naborze:

Aby wziąć udział w naborze należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej Formularz Zgłoszeniowy Pomysłu – wzór.

Papierowe dokumenty (podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji) powinny zostać złożone w siedzibie SWR tj.:
Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej ul. Warszawska 28a/2, 40-008 Katowice, osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty

Informacje dodatkowe:

1. Formularze Zgłoszeniowe Pomysłu nadesłane w czasie trwania naboru zostaną ocenione pod względem formalnym w ciągu nie więcej niż 7 dni roboczych i merytorycznym w ciągu nie więcej niż 30 dni roboczych od dnia złożenia.
2. Inicjator pomysłu zostanie poinformowany o wyniku oceny niezwłocznie po jej zakończeniu.
3. W sytuacji, gdy liczba złożonych pomysłów przekroczy możliwości kadrowe i finansowe, OWES SWR zastrzega sobie prawo do stworzenia listy rezerwowej i/lub zawieszenia naboru pomysłów.

Informacji na tematy związane z naborem pomysłów udzielają doradcy OWES pod numerem telefonu 32 376 75 65 lub adresem e-mail owes@swr.pl.

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin naboru pomysłów

Załącznik nr 1. Słownik pojęć

Załącznik nr 2. Kryteria uczestnictwa

Załącznik nr 3. Formularz zgłoszeniowy pomysłu

Załącznik nr 4. Karta oceny pomysłu

2. Regulamin Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

3. Regulamin wsparcia finansowego

Pożyczki dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych
15.03.2019

Chcieliśmy przypomnieć, że w OWES SWR można dowiedzieć się o możliwości uzyskania pożyczki dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych, czyli np. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, spółek non profit itp. Możemy także pomóc w pozyskaniu takiej pożyczki. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą poniżej

Na co można przeznaczyć pożyczkę?
Przykładowo: na finansowanie kosztów funkcjonowania, zakup środków trwałych, utworzenie nowego miejsca pracy, wdrożenie nowego rozwiązania technologicznego.

Kto może otrzymać pożyczkę?
Pożyczki są udzielane przedsiębiorcom społecznym i organizacjom pozarządowym, które:
• posiadają osobowość prawną,
• są mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą,
• organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego;
• planują przedsięwzięcie finansowo wykonalne;
• mają realne źródła spłaty zobowiązań;
• nie mają zaległości w US, ZUS.

W jakiej wysokości można uzyskać pożyczkę? Jak długo można ją spłacać?
Dla nowych podmiotów, w pierwszym roku działalności:
• w wysokości do 100 tys. zł
• okres spłaty do 5 lat, w tym do 6 miesięcy karencji

Dla podmiotów działających dłużej na rynku niż rok:
• wys. do 500 tys. zł
• okres spłaty do 7 lat, w tym do 6 miesięcy karencji

Jakie są warunki udzielenia pożyczki?
• brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki
• oprocentowanie pożyczki do 100 tys. zł wynosi 1,75% w skali roku
• oprocentowanie pożyczki powyżej 100 tys. zł wynosi max 8% w skali roku
• możliwość obniżenia oprocentowania do 0,88% lub do 1,75%
• wymagane zabezpieczenia to co najmniej weksel in blanco z deklaracją wekslową

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 32 2732662, email m.pradelska@swr.pl.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019
12.03.2019

Informujemy, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019.

Termin na składanie wniosków upływa 29 marca.

Więcej informacji na stronie: www.znakjakosci.mrpips.gov.pl

OGŁOSZENIE O TERMINIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH LUB NOWOUTWORZONYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH
04.03.2019

Projekt: OWES SWR (RPSL.09.03.01-24-002G/18). Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy w istniejących lub nowoutworzonych przedsiębiorstwach społecznych. Uwaga: nabór dotyczy uczestników projektu, których pomysły zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach projektu. Wnioski o przyznanie wsparcia w formie papierowej należy:
• złożyć w siedzibie SWR (w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00);
• wysłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres biura projektu, tj.: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
ul. Warszawska 28A/2, 40-008 Katowice

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od dnia 4 do 14 marca 2019 roku. W przypadku wysyłki wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura projektu. Wnioski o przyznanie wsparcia, które wpłyną do biura projektu po w/w terminie, nie będą podlegać ocenie Komisji.

Kompletna dokumentacja, którą należy złożyć powinna zawierać:

1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego
2. Statut i/lub inny dokument określający podstawę działania podmiotu (np. umowa spółki non-profit).
3. Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego wraz zestawieniem nakładów początkowych – wymagana również wersja elektroniczna (przekazana na adres e-mail owes@swr.pl).
4. Rekomendacja doradców OWES.
5. Kopia złożonego w US sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy i zestawienie obrotów i sald z uwzględnieniem kont wynikowych i bilansowych za ostatnie 6 miesięcy działalności.
6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (zarząd oraz wspólnicy PES/PS).
7. Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej.
oraz, w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS przed złożeniem wniosku:

8. Kopia/wydruk odpisu z KRS.
9. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych, lub nie otrzymaniu takiej pomocy.
10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
11. Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Uwaga:
Wszystkie kopie przedkładanych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby. Zasady organizacji niniejszego naboru określa Regulamin udzielania wsparcia finansowego (pobierz) wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 – Wykaz obowiązujących przepisów prawnych i wytycznych
Załącznik nr 2 – Słownik pojęć
Załącznik nr 3 – Kryteria uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 4 – Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego
Załącznik nr 5a – Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego
Załącznik nr 5b – Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (dotyczy sytuacji, gdy PS nie ubiega się o wsparcie finansowe na utworzenie nowych miejsc pracy, a wyłącznie o wsparcie pomostowe)
Załącznik nr 5c – Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego
Załącznik nr 6 – Lista działalności wykluczonych z pomocy de minimis
Załącznik nr 7a – Wzór umowy o wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy
Załącznik nr 7b – Wzór umowy o podstawowe wsparcie pomostowe w formie finansowej
Załącznik nr 8 – Zasady kwalifikowalności kosztów
Załącznik nr 9 – Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku o wsparcie finansowe

Nowe godziny pracy biura OWES
15.02.2019

Nieustannie pracujemy nad podnoszeniem jakości usług w naszym Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. W celu dokonania usprawnień organizacyjnych oraz wyjścia naprzeciw Państwa potrzebom informujemy o nowych godzinach pracy biura OWES:

Poniedziałek – nieczynne
Wtorek – 9.00 -15.00
Środa – 9.00 – 15.00
Czwartek 9.00 – 17.00
Piątek 9.00 – 13.00

Zachęcamy do wcześniejszego umawiania się na spotkania telefonicznie, wtedy będą mieli Państwo pewność, że doradcy czekają tylko na Państwa.

Przypominamy dane kontaktowe do Biura OWES:
Tel.: 32 376 75 65
E-mail: owes@swr.pl

Zapraszamy!

WYNIKI OCENY KOW
14.02.2019

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy listę wniosków o wsparcie finansowe na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu OWES SWR podczas posiedzenia komisji oceny wniosków w dniu 13.02.2019 r.

Lista wniosków

04.02.2019

W imieniu nieformalnej grupy społecznej „TGrupa” zapraszamy nieodpłatne spotkanie informacyjne. Spotkanie organizowane jest wspólnie z OWES SWR oraz z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Katowicach.

Spotkanie skierowane jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób które dopiero przymierzają się do rozpoczęcia działalności. Dowiedz się więcej o możliwości skorzystania z dotacji, pożyczek i Funduszy Unijnych.

Więcej informacji tutaj:
http://centrumwymianywiedzy.pl/wydarzenia/tgrupa-spotkanie-informacyjne/

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy w istniejących lub nowoutworzonych przedsiębiorstwach społecznych
01.02.2019

Projekt: OWES SWR (RPSL.09.03.01-24-002G/18). Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy w istniejących lub nowoutworzonych przedsiębiorstwach społecznych. Uwaga: nabór dotyczy uczestników projektu, których pomysły zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach projektu. Wnioski o przyznanie wsparcia w formie papierowej należy:
• złożyć w siedzibie SWR (w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00);
• wysłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres biura projektu, tj.: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
ul. Warszawska 28A/2, 40-008 Katowice

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od dnia 1 do 12 lutego 2019 roku. W przypadku wysyłki wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura projektu. Wnioski o przyznanie wsparcia, które wpłyną do biura projektu po w/w terminie, nie będą podlegać ocenie Komisji.

Kompletna dokumentacja, którą należy złożyć powinna zawierać:

1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego
2. Statut i/lub inny dokument określający podstawę działania podmiotu (np. umowa spółki non-profit).
3. Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego wraz zestawieniem nakładów początkowych – wymagana również wersja elektroniczna (przekazana na adres e-mail owes@swr.pl).
4. Rekomendacja doradców OWES.
5. Kopia złożonego w US sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy i zestawienie obrotów i sald z uwzględnieniem kont wynikowych i bilansowych za ostatnie 6 miesięcy działalności.
6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (zarząd oraz wspólnicy PES/PS).
7. Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej.
oraz, w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS przed złożeniem wniosku:

8. Kopia/wydruk odpisu z KRS.
9. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych, lub nie otrzymaniu takiej pomocy.
10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
11. Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Uwaga:
Wszystkie kopie przedkładanych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby. Zasady organizacji niniejszego naboru określa Regulamin udzielania wsparcia finansowego (pobierz) wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 – Wykaz obowiązujących przepisów prawnych i wytycznych
Załącznik nr 2 – Słownik pojęć
Załącznik nr 3 – Kryteria uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 4 – Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego
Załącznik nr 5a – Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego
Załącznik nr 5b – Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (dotyczy sytuacji, gdy PS nie ubiega się o wsparcie finansowe na utworzenie nowych miejsc pracy, a wyłącznie o wsparcie pomostowe)
Załącznik nr 5c – Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego
Załącznik nr 6 – Lista działalności wykluczonych z pomocy de minimis
Załącznik nr 7a – Wzór umowy o wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy
Załącznik nr 7b – Wzór umowy o podstawowe wsparcie pomostowe w formie finansowej
Załącznik nr 8 – Zasady kwalifikowalności kosztów
Załącznik nr 9 – Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku o wsparcie finansowe

OWES: OWES KONKURS PAKIETY MARKETINGOWE
31.01.2019

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej posiadające siedzibę na obszarze Katowic, Bytomia, Rudy Śląskiej, Piekar Śląskich, powiatu lublinieckiego i tarnogórskiego do skorzystania z pakietu usług marketingowych.

Więcej informacji na stronie internetowej naszego partnera

Wyniki oceny KOW
21.12.2018

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy listę wniosków o wsparcie finansowe na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu OWES SWR podczas posiedzenia komisji oceny wniosków w dniu 21.12.2018 r.

Lista wniosków

Wyniki oceny KOW
20.12.2018

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy listę wniosków o wsparcie finansowe na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu OWES SWR podczas posiedzenia komisji oceny wniosków w dniu 20.12.2018 r.

Lista wniosków

Wyniki oceny KOW
17.12.2018

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy listę wniosków o wsparcie finansowe na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych rekomendowanych do dofinansowania w ramach projektu OWES SWR podczas posiedzenia komisji oceny wniosków w dniu 17.12.2018 r.

Lista wniosków

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy w istniejących lub nowoutworzonych przedsiębiorstwach społecznych
10.12.2018

Projekt: OWES SWR (RPSL.09.03.01-24-002G/18).

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy w istniejących lub nowoutworzonych przedsiębiorstwach społecznych.

Uwaga: nabór dotyczy uczestników projektu, których pomysły zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach projektu.

Wnioski o przyznanie wsparcia w formie papierowej należy:
• złożyć w siedzibie SWR (w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00);
• wysłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres biura projektu, tj.:

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
ul. Warszawska 28A/2,
40-008 Katowice

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od dnia 10 grudnia 2018 roku do dnia 21 grudnia 2018 roku.

W przypadku wysyłki wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura projektu.

Wnioski o przyznanie wsparcia, które wpłyną do biura projektu po w/w terminie, nie będą podlegać ocenie Komisji.

Kompletna dokumentacja, którą należy złożyć powinna zawierać:

1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego
2. Statut i/lub inny dokument określający podstawę działania podmiotu (np. umowa spółki non-profit).
3. Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego wraz zestawieniem nakładów początkowych – wymagana również wersja elektroniczna (przekazana na adres e-mail owes@swr.pl).
4. Rekomendacja doradców OWES.
5. Kopia złożonego w US sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy i zestawienie obrotów i sald z uwzględnieniem kont wynikowych i bilansowych za ostatnie 6 miesięcy działalności.
6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (zarząd oraz wspólnicy PES/PS).
7. Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej.
oraz, w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS przed złożeniem wniosku:

8. Kopia/wydruk odpisu z KRS.
9. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych, lub nie otrzymaniu takiej pomocy.
10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
11. Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Uwaga:
Wszystkie kopie przedkładanych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby.

Zasady organizacji niniejszego naboru określa Regulamin udzielania wsparcia finansowego (pobierz) wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 – Wykaz obowiązujących przepisów prawnych i wytycznych
Załącznik nr 2 – Słownik pojęć
Załącznik nr 3 – Kryteria uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 4 – Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego
Załącznik nr 5a – Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego
Załącznik nr 5b – Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (dotyczy sytuacji, gdy PS nie ubiega się o wsparcie finansowe na utworzenie nowych miejsc pracy, a wyłącznie o wsparcie pomostowe)
Załącznik nr 5c – Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego
Załącznik nr 6 – Lista działalności wykluczonych z pomocy de minimis
Załącznik nr 7a – Wzór umowy o wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy
Załącznik nr 7b – Wzór umowy o podstawowe wsparcie pomostowe w formie finansowej
Załącznik nr 8 – Zasady kwalifikowalności kosztów
Załącznik nr 9 – Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku o wsparcie finansowe
Załącznik nr 10 – Wykaz zmian w Regulaminie Wsparcia Finansowego OWES SWR obowiązujących od dnia usankcjonowania nowych wytycznych CT9 aneksem do umowy o dofinansowanie projektu.

Lista rankingowa pomysłów
22.11.2018

Dzisiaj zakończyliśmy I etap weryfikacji pomysłów, w związku z czym poniżej publikujemy ranking pomysłów zgłoszonych w ramach naboru pomysłów (okres trwania 31.10.2018 – 15.11.2018 r.) do projektu OWES-SWR na utworzenie stanowisk pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

181121 Ranking naboru pomysłów

Przedłużenie naboru pomysłów
15.11.2018

Informujemy, że nabór pomysłów na utworzenie stanowisk pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych zostaje przedłużony do godziny 16.00, 15 listopada 2018 r.

Ogłoszenie o naborze pomysłów na utworzenie stanowisk pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych
05.11.2018

Informujemy, że Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej (SWR) rozpoczyna nabór pomysłów na utworzenie stanowisk pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych oraz istniejących podmiotach ekonomii społecznej, w tym w przedsiębiorstwach społecznych. Nabór prowadzony jest w ramach projektu pt. OWES SWR.

Do naboru zastosowanie mają przepisy:

– Regulaminu Naboru Pomysłów OWES SWR, zwanym dalej Regulaminem Naboru Pomysłów;
– Regulamin Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, zwanym dalej Regulaminem OWES;
– Dokumentacji konkursowej konkursu nr: RPSL.09.03.01-IZ.01-24-205/17 prowadzonego w ramach RPO WSL 2014-2020, zwaną dalej Dokumentacją Konkursową;

Informacje ogólne:

Nabór pomysłów organizowany przez SWR stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu daje możliwość skorzystania z usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, które dotyczą wyłącznie osób i podmiotów wpisujących się w grupę docelową OWES określoną w dokumentacji konkursowej.

Dotacji towarzyszyć może wsparcie pomostowe.

Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia finansowego i pomostowego, bowiem przyznanie środków finansowych stanowi drugi etap procedury ubiegania się o dotacje na utworzenie miejsc pracy.

Kryteria oceny pomysłów zostały określone w Regulaminie Naboru Pomysłów OWES SWR załączonym do niniejszego ogłoszenia.

Warunki udziału w naborze:

Udział w naborze mogą brać wyłącznie osoby oraz podmioty, odpowiednio zamieszkujące lub posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na obszarze centralnym zachodnim województwa śląskiego obejmującego: teren Miasta Bytom, Miasta Katowice, Miasta Piekary Śląskie, Miasta Ruda Śląska, Powiatu Lublinieckiego, Powiatu Tarnogórskiego.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

1. Pomysły dot. zakładania nowego przedsiębiorstwa społecznego oraz utworzenia stanowisk pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

· Osoby fizyczne;

· Osoby prawne tj. podmioty ekonomii społecznej np. fundacje, stowarzyszenia.

2. Pomysły dot. tworzenia stanowisk pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w istniejących przedsiębiorstwach:

Przedsiębiorstwa społeczne – PS (np. spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą oraz spełniające pozostałe wymogi określone w dokumentacji konkursowej);
Podmioty Ekonomii Społecznej – PES (np. fundacje, stowarzyszenia nie prowadzące działalności gospodarczej) – wyłącznie pod warunkiem przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne (tzw. ekonomizacja – czyli rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej);

Czas trwania naboru:
Nabór pomysłów organizowany przez SWR rozpoczyna się od 31 października 2018 roku i trwa do 15 listopada 2018 roku do godziny 10:00.

Aktualizacja: Nabór pomysłów został przedłużony do 15 listopada 2018 roku do godziny 16.00

Zasady udziału w naborze:

Aby wziąć udział w naborze należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej Formularz zgłoszeniowy pomysłu – wzór.

Papierowe dokumenty (podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji) powinny zostać złożone w siedzibie SWR tj.:

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej ul. Warszawska 28a/2, 40-008 Katowice, osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2018 roku do godziny 10:00. Aktualizacja: Nabór pomysłów został przedłużony do 15 listopada 2018 roku do godziny 16.00

W przypadku wysyłki wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura projektu. Informacji na tematy związane z naborem pomysłów udzielają doradcy OWES pod numerem telefonu 32 376 75 65 lub adresem e-mail owes@swr.pl.

Ogłoszenie wyników naboru pomysłów nastąpi maksymalnie do 30 dni od dnia zakończenia naboru czyli do dnia 15 grudnia 2018 r.

OWES zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozstrzygnięcia naboru pomysłów w przypadku:

gdy liczba zgłoszeń będzie przekraczała możliwą do oceny w wyznaczonym terminie z uwagi na ograniczenia zasobów ludzkich;
przedłużenia się procesu przechodzenia OWES na nowe „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”.

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin Naboru Pomysłów OWES SWR

Załącznik nr 1. Słownik pojęć

Załącznik nr 2. Kryteria uczestnictwa

Załącznik nr 3. Formularz zgłoszeniowy pomysłu

Załącznik nr 4. Karta oceny pomysłu

2. Regulamin Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Konferencja OWES
24.10.2018

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej ma zaszczyt zaprosić na Konferencję OWES, która odbędzie się 31 października br. o godz. 11:00 w sali Sejmu Śląskiego, w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Ligonia 46 w Katowicach.

Konferencja OWES związana jest z uruchomieniem przez Urząd Marszałkowski nowej edycji finansowania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Głównym celem OWES jest tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Przedstawiciele OWES zaprezentują swoje plany i działania na najbliższe lata.

Podczas Konferencji zaprezentują się m.in. przedsiębiorstwa społeczne utworzone przy wsparciu OWES: popularne bistro z centrum Katowic, ekipa remontowo-usługowa z Zabrza, biuro rachunkowe z Częstochowy oraz start-up społeczno-technologiczny, który może zrewolucjonizować opiekę nad osobami starszymi.

W programie Konferencji przewidziano także czas na indywidualne spotkania i rozmowy z przedstawicielami OWES oraz przedsiębiorstw społecznych.

Patronat nad Konferencją objęli Uniwersytet Ekonomiczny oraz portal SILESION.

Osoby chcące wziąć udział w wydarzeniu prosimy o rejestrację poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się tutaj lub wysyłając e-mail na n.gajos@swr.pl

Dodatkowych informacji na temat konferencji udziela: Nastazja Gajos tel. 32 376 75 65, e-mail: n.gajos@gmail.com.

Ostateczny ranking pomysłów na utworzenie stanowiska pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstawch społecznych
12.06.2018

Informujemy o zakończeniu II etapu oceny pomysłów na utworzenie stanowiska pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Zapraszamy do zapoznania się ostatecznym rankingiem (zobacz).

Inicjatorom, których pomysły zakwalifikowały się do projektu gratulujemy, natomiast pozostałym,
którym tym razem się nie powiodło, zachęcamy do udziału  w kolejnych naborach pomysłów.

Wstępny ranking pomysłów na utworzenie stanowiska pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych
08.06.2018

Dzisiaj zakończyliśmy I etap sprawdzania pomysłów, w związku z czym poniżej publikujemy wstępny ranking pomysłów zgłoszonych w ramach naboru pomysłów (okres trwania 9.04.2018 – 19.04.2018 r.) do projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni" na utworzenie stanowisk pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Wstępny ranking pomysłów

Ogłoszenie o naborze pomysłów na utworzenie stanowisk pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych
25.05.2018

Informujemy, że SWR rozpoczyna nabór pomysłów na utworzenie stanowisk pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych oraz istniejących podmiotach ekonomii społecznej, w tym w przedsiębiorstwach społecznych. Nabór prowadzony jest w ramach projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” (więcej)

Ostateczny ranking pomysłów na utworzenie stanowiska pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstawch społecznych
27.04.2018

Informujemy o zakończeniu II etapu oceny pomysłów na utworzenie stanowiska pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Zapraszamy do zapoznania się ostatecznym rankingiem (zobacz).

Inicjatorom, których pomysły zakwalifikowały się do projektu gratulujemy, natomiast pozostałym, którym tym razem się nie powiodło, zachęcamy do udziału w kolejnych naborach pomysłów.

Wstępny ranking pomysłów na utworzenie stanowiska pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych
24.04.2018

Dzisiaj zakończyliśmy I etap sprawdzania pomysłów, w związku z czym poniżej publikujemy wstępny ranking pomysłów zgłoszonych w ramach naboru pomysłów (okres trwania 9.04.2018 – 19.04.2018 r.) do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” na utworzenie stanowisk pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Wstępny ranking pomysłów

W dniu 02 maja 2018 r. biuro SWR będzie nieczynne
24.04.2018

Informujemy, że w dniu 02 maja 2018 biuro Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej będzie nieczynne. Za wynikające z tego powodu utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie o naborze pomysłów na utworzenie stanowisk pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych
09.04.2018

Informujemy, że SWR rozpoczyna nabór pomysłów na utworzenie stanowisk pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych oraz istniejących podmiotach ekonomii społecznej, w tym w przedsiębiorstwach społecznych. Nabór prowadzony jest w ramach projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” (więcej).

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na zatrudnienie w istniejących Podmiotach Ekonomii Społecznej, w tym w Przedsiębiorstwach Społecznych
26.02.2018

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowiska pracy w istniejących podmiotach ekonomii społecznej.

Uwaga: nabór dotyczy uczestników projektu, których pomysły zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach projektu na podstawie oceny merytorycznej pomysłów oraz rozmów bezpośrednich z inicjatorami (więcej).

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na zatrudnienie w nowych Podmiotach Ekonomii Społecznej, w tym w Przedsiębiorstwach Społecznych – przedłużenie naboru do 31.01.2018 r.
14.02.2018

Ostateczny ranking pomysłów na utworzenie stanowiska pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych

Informujemy o zakończeniu II etapu oceny pomysłów na utworzenie stanowiska pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Zapraszamy do zapoznania się ostatecznym rankingiem (zobacz).

Inicjatorom, których pomysły zakwalifikowały się do projektu gratulujemy, natomiast pozostałym, którym tym razem się nie powiodło, zachęcamy do udziału w kolejnych naborach pomysłów.

Wstępny ranking pomysłów na utworzenie stanowiska pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych
05.02.2018

Dzisiaj zakończyliśmy I etap sprawdzania pomysłów, w związku z czym poniżej publikujemy wstępny ranking pomysłów zgłoszonych w ramach naboru pomysłów (okres trwania 19.01.2018 – 31.01.2018 r.) do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” na utworzenie stanowisk pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Wstępny ranking pomysłów

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na zatrudnienie w nowych Podmiotach Ekonomii Społecznej, w tym w Przedsiębiorstwach Społecznych
31.01.2018

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowiska pracy w nowych podmiotach ekonomii społecznej oraz wsparcie pomostowe.

Uwaga: nabór dotyczy uczestników projektu, których pomysły zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach projektu na podstawie oceny merytorycznej pomysłów oraz rozmów bezpośrednich z inicjatorami (więcej).

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na zatrudnienie w nowych Podmiotach Ekonomii Społecznej, w tym w Przedsiębiorstwach Społecznych – Projekt: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” (RPSL.09.03.01-24-020F/16).

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowiska pracy w nowych podmiotach ekonomii społecznej oraz wsparcie pomostowe.

Uwaga: nabór dotyczy uczestników projektu, których pomysły zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach projektu na podstawie oceny merytorycznej pomysłów oraz rozmów bezpośrednich z inicjatorami.

Wnioski o przyznanie wsparcia w formie papierowej należy:
– złożyć w siedzibie SWR (w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00);
– wysłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres biura projektu, tj.:

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
ul. Warszawska 28A/2,
40-008 Katowice

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły w okresie od dnia 01 lutego 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku, z zastrzeżeniem, że nabór podzielony jest na etapy trwające jeden tydzień, tj. wniosek złożony do piątku do godziny 15.00 danego tygodnia zostanie oceniony najwcześniej w tygodniu następnym.

W przypadku wysyłki wniosku drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura projektu.

Zasady organizacji niniejszego naboru określa Regulamin udzielania wsparcia finansowego (pobierz)

Wnioski o przyznanie wsparcia, które wpłyną do biura projektu po w/w terminie, nie będą podlegać ocenie Komisji.

Lista wymaganych dokumentów:

1. Wniosek o wsparcie finansowe i pomostowe (pobierz)
2. Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego (pobierz) wraz analizą finansową (pobierz) – wymagana również wersja elektroniczna (przekazana na adres e-mail owes@swr.pl)
3. Statut i/lub inny dokument określający podstawę działania podmiotu (np. umowa spółki non-profit) – podmioty niezarejestrowane w KRS składają projekt ww. dokumentu
4. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (pobierz) – wersja dla PS niezarejestrowanego w KRS
5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. (zarząd PES/PS, przyszli pracownicy, na których zatrudnienie PES/PS wnioskuje o przyznanie wsparcia) (pobierz)
6. Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy (pobierz)
7. Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej (pobierz)

Tylko podmioty zarejestrowane w KRS przed złożeniem wniosku:

1. Kopia/wydruk odpisu z KRS
2. Oświadczenie:
– o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych (łącznie z kopiami zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis) (pobierz) lub
– nie otrzymaniu takiej pomocy
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pobierz)
4. Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (pobierz)
5. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (pobierz) – wersja dla PS zarejestrowanego w KRS

Uwaga:
Wszystkie kopie przedkładanych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby.

Zobacz wszystkie Zwiń

O Nas

Od blisko 14 lat Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej prowadzi działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na Śląsku. W 2006 roku stworzyliśmy pierwszy Inkubator Gospodarki Społecznej (WISP) w Polsce i założyliśmy jedną z pierwszych spółdzielni socjalnych. W ramach realizowanych przez nas projektów powstała cała sieć inkubatorów w województwach południowej Polski.

Przez ten szereg lat udało nam się zgromadzić wiele doświadczeń w zakresie zakładania, prowadzenia i restrukturyzacji przedsiębiorstw społecznych, w szczególności spółdzielni socjalnych. Od lat współpracujemy z tym samym personelem, dzięki czemu nasze wsparcie przedsiębiorstw społecznych może być efektywne.

Jedno się jednakże nie zmieniło na przestrzeni lat naszej działalności – nasz akcent na ekonomiczność przedsiębiorstw społecznych. Żeby bowiem przedsiębiorstwa społeczne były w stanie się rozwijać i zatrudniać personel, muszą na siebie zarabiać. Stąd z taką troską i zaangażowaniem pochylamy się oraz analizujemy każdy biznesowy aspekt planowanej działalności.

Oferta

Projekt „OWES SWR” jest realizowany przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej (Lider) oraz Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym (Partner). Celem głównym projektu jest wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej na obszarze subregionu centralno-zachodniego województwa śląskiego w okresie 01.08.2018 - 31.12.2023.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie projektu z UE: 20 393 995,98 PLN

Realizacja projektu przyczyni się do:

 • powstania grup inicjatywnych, które wypracują założenia dotyczące utworzenia PES
 • aktywizacji zawodowej i podjęcia zatrudnienia przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • utworzenia nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS)
 • utworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej (PES)
 • wzrostu liczby organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą
 • wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem
 • upowszechnienie stosowania franczyz i finansowania zwrotnego wśród PS

OBSZAR DZIAŁANIA OWES obejmuje subregion centralny zachodni województwa śląskiego tj. terytorium

 • miast: Katowice, Bytom, Ruda Śląska, Piekary Śląskie
 • powiatów: lublinieckiego i tarnogórskiego

OFERTA OWES obejmuje

 • animację środowisk lokalnych i rozwoju inicjatyw organizacji obywatelskich
 • doradztwo, szkolenia oraz usługi biznesowych na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej (PES)
 • dotacje na zakładanie przedsiębiorstw społecznych (PS)
 • wspierania podmiotów już funkcjonujących w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy
 • wyszukiwanie, promowanie i wdrażanie długookresowych źródeł finansowania PS
 • rozwój i upowszechnienie franczyz społecznych

Pliki do pobrania

Napisz do nas!

Jeżeli chcieliby Państwo podzielić się uwagami lub opiniami nt. realizowanych przez nas usług OWES, prosimy o ich przekazanie za pomocą poczty elektronicznej na adres owes@swr.pl lub osobiście w biurze SWR (Katowice, Warszawska 28a/2). Uwagi w powyższym zakresie można składać również bezpośrednio w Departamencie Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/ )

Kontakt

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ – LIDER OWES

Dostępność personelu OWES:

Poniedziałek – nieczynne
Wtorek – 9.00 – 15.00
Środa – 9.00 – 15.00
Czwartek – 9.00 – 17.00
Piątek – 9.00 – 13.00

Doradcy Kluczowi
ROMANA BANASIK
32 376 75 65, 32 273 26 62
ILONA PIETRZAK
32 376 75 65, 32 273 26 62
WALDEMAR ŻBIK
32 376 75 65, 32 273 26 62
MAŁGORZATA DYBOWSKA
32 376 75 65, 32 273 26 62
DORADCY BIZNESOWI
JOANNA DESZCZ
32 376 75 65, 32 273 26 62
TADEUSZ DURCZOK
32 376 75 65, 32 273 26 62
MAŁGORZATA JABŁOŃSKA
32 376 75 65, 32 273 26 62
GRZEGORZ OLEJNICZAK
32 376 75 65, 32 273 26 62
ANIMATOR
SONIA RZECZKOWSKA
602 678 927
SPECJALIŚCI DS. INKUBACJI
KINGA MAŚNICA
32 376 75 65, 32 273 26 62
Robert Sikorski
32 376 75 65, 32 273 26 62
SPECJALISTA DS. DOTACJI
MARTA KORDYS
32 376 75 65, 32 273 26 62
SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
MAŁGORZATA DYBOWSKA
32 376 75 65, 32 273 26 62
KOORDYNATOR MERYTORYCZNY OWES
Grzegorz Olejniczak
32 376 75 65, 32 273 26 62
Specjalista ds. finansowania zewnętrznego
32 376 75 65, 32 273 26 62

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym – partner OWES

DORADCY DS. MARKETINGU
JOANNA PIETRZYBA-WASZCZAK
32 241 11 13, 730 779 579
AGNIESZKA ROMAN-OTTE
32 241 11 13
Specjalista ds. podmiotów reintegracyjnych
Justyna Poloczek-Soboń
32 241 11 13
Specjalista ds. pakietów marketingowych
Joanna Pietrzyba-Waszczak
32 241 11 13, 730 779 579
Agnieszka Roman-Otte
32 241 11 13