Projekt PI-PWP REPLIKATOR


W dniu 01.09.2012 r. Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej rozpoczęło realizację projektu innowacyjnego testującego z komponentem ponadnarodowym pt.: „PI-PWP REPLIKATOR”. Projekt będzie prowadzony w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

Projekt „PI-PWP REPLIKATOR”  realizowany jest w partnerstwie z:
•    Powiatowym Urzędem Pracy w Rudzie Śląskiej,  
http://www.puprudaslaska.pl/;
•    S-PRINT 2 sp. z o.o. z Katowic,
http://reklama-sprint.pl/.
Partnerzy międzynarodowi projektu to:
•    Stowarzyszenie SACE asbl – Couveuse d’enterprises a l’essai z Belgii, http://www.sace-asbl.be/;
•    European Social Franchising Network z Wielkiej Brytanii, http://www.socialfranchising.coop/.

Działania w ramach projektu prowadzone będą w okresie od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2015 r. Instytucją Pośredniczącą, która nadzoruje projekt jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Głównym celem projektu jest:
•     Opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie w Polsce zaawansowanych inkubatorów nowego typu (Replikatorów) tworzących i powielających (replikujących) przedsiębiorstwa społeczne zatrudniające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
•     Adaptacja zagranicznych i krajowych formatów biznesowych na potrzeby prowadzenia przedsiębiorstw społecznych,
•     Upowszechnienie i przetestowanie wypracowanego modelu,
•     Aktywizacja zawodowa i społeczna uczestników i uczestniczek projektu.

Strona internetowa projektu: www.projekt-replikator.pl

eu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


[Powrót]