Szkolenia


Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej (SWR) powstało w 2002 roku i jest organizacją pozarządową, której celem jest prowadzenie i wspieranie współpracy regionalnej w Europie w zakresie rozwoju lokalnego, integracji społecznej oraz wymiany naukowej.
Jednym z głównych obszarów naszej działalności jest wspieranie III sektora, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów ekonomii społecznej.
SWR świadczy usługi na rzecz spółdzielni socjalnych oraz grup osób pragnących je utworzyć. W tym celu każdorazowo organizuje lokalną międzysektorową sieć wsparcia, tworząc bardziej przyjazne środowisko dla nowopowstającego podmiotu.
SWR w ramach swojej działalności , począwszy od 2010 r. zrealizowało dwie edycje projektu: „Spółdzielnie socjalne drugiej generacji” oraz od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2015 r prowadzi projekt pt.: „PI-PWP REPLIKATOR”. Łącznie we wszystkich swoich działaniach SWR bezpośrednio powołał do życia 27 spółdzielni socjalnych, w tym 6 złożonych przez osoby prawne.
Założenie spółdzielni socjalnej umożliwia wspólną pracę osobom, które w pojedynkę mogłyby mieć problem z samodzielnym prowadzeniem działalności gospodarczej. Spółdzielczość socjalna może stanowić w tym przypadku skuteczne narzędzie służące zawodowej i społecznej reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Oprócz spółdzielni osób fizycznych, ważnymi podmiotami są spółdzielnie socjalne osób prawnych, powoływane przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe.

Cele szkolenia:

 • przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu spółdzielczości socjalnej, szczególnie dotyczącej podmiotów zakładanych przez osoby prawne

 • zaprezentowanie formalno-prawnych warunków działania spółdzielni socjalnej oraz umiejętności weryfikacji niezbędnych elementów modelu biznesowego przedsięwzięcia

Przeznaczenie:

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych i administracji samorządowej

 • osoby prawne zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnych

 • doradcy, trenerzy, szkoleniowcy ekonomii społecznej

Charakter szkolenia:

Kurs ma charakter bardzo praktyczny. W szkoleniu poza prezentacjami trenerskimi wykorzystywane będą aktywne formy prowadzenia zajęć, tj. ćwiczenia, warsztaty oraz dyskusje dotyczące omawianej tematyki.

Program szkolenia (16 godzin):

I. Moduł wprowadzający (4 h)

 • Wstęp do spółdzielczości socjalnej

  • Krótka historia i kondycja spółdzielczości socjalnej

  • Przykłady działających spółdzielni socjalnych osób prawnych (region, branża, cele)

  • Kiedy warto założyć spółdzielnię socjalną osób prawnych?

 • Przygotowanie do założenia dobrze działającej i stabilnej spółdzielni socjalnej

  • Specyfika spółdzielni socjalnych osób prawnych – wady i zalety

  • Kluczowe czynniki sukcesu dla spółdzielni socjalnej osób prawnych

  • Najczęściej popełniane błędy w spółdzielniach socjalnych

II. Moduł formalno-prawny (6h)

 • Zakładanie spółdzielni socjalnej:

  • Statut spółdzielni socjalnej osób prawnych

  • Zakładanie spółdzielni socjalnej przez osoby prawne (warsztat)

 • Funkcjonowanie spółdzielni socjalnej osób prawnych:

  • Organy

  • Preferencje przyznane spółdzielniom socjalnym

III. Moduł biznesowy (6 h)

 • Model biznesowy:

  • Omówienie kluczowych elementów modelu biznesowego, m.in. segmenty klientów, kanały, strumienie przychodów, kluczowe zasoby (ćwiczenia)

 • Możliwości finansowania działalności spółdzielni socjalnych zakładanych przez osoby prawne:
  • Pożyczki

  • Fundusz Pracy

  • PFRON

Cena udziału w szkoleniu za osobę:
660,00 zł + VAT
Przypominanym o zwolnieniu z VAT dla osób pokrywających opłatę za szkolenie ze środków publicznych (przynajmniej w 70%)


W cenie szkolenia otrzymujesz:
 • Gwarancję efektywnego wykorzystania godzin szkoleniowych

 • Praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych

 • Materiały szkoleniowe

 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia

 • Lunch, przerwy kawowe, napoje

Zgłoszenie uczestnictwa:

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

Wydrukowany, wypełniony i zeskanowany formularz zgłoszeniowy (w załączniku) prosimy odesłać na adres: szkolenia@swr.pl

Szkolenie prowadzą:

Grzegorz Olejniczak:

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz studiów podyplomowych ekonomii społecznej w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej. Posiada dyplom doradcy biznesowego uzyskany w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”. Dalsze kompetencje trenerskie rozwijał w Szkole Trenerów Ekonomii Społecznej. Specjalizuje się we wspieraniu osób oraz organizacji zamierzających uruchomić działalność gospodarczą, szczególnie w formie spółdzielni socjalnej. Przeprowadził ponad 500 godzin doradztwa i szkoleń, w trakcie których był zaangażowany w założenie 35-ciu podmiotów. Członek wielu komisji oceny wniosków oraz ekspert z zakresu tworzenia biznesplanów.

Łukasz Stasiak:

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej oraz studiów podyplomowych na kierunku ekonomia społeczna w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej w Krakowie. Uzyskał certyfikat doradcy biznesowego w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”. Brał udział w szkoleniach z zakresu tworzenia biznesplanów dla spółdzielni socjalnych oraz z zakresu marketingu w podmiotach ekonomii społecznej. Od trzech lat związany ze spółdzielczością socjalną. Uczestniczył w powstawaniu 14-stu spółdzielni socjalnych, w tym czterech zakładanych przez osoby prawne. Udzielał doradztwa z zakresu rejestracji spółdzielni socjalnych i tworzenia biznesplanów na potrzeby pozyskania środków unijnych. Brał udział w komisjach oceny pomysłów na spółdzielnie socjalne oraz w komisjach rekrutacyjnych dla przyszłych członków spółdzielni.