Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej zaprasza na szkolenie „Przygotowanie projektów B+R współfinansowanych ze środków UE – wykonalność biznesowa projektu”, które odbędzie się w Katowicach w dniach 16-17 grudnia 2015 r. w godz. 9:00-15:30.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek naukowo-badawczych, zaangażowanych w przygotowanie projektów B+R, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników szkolenia:

Celem szkolenia jest: wprowadzenie uczestników do tematyki przygotowania projektów B+R oraz przedstawienie uwarunkowań wykonalności biznesowej projektów współfinansowanych ze środków UE. 
Fundusze UE w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w istotny sposób zmieniają zasady, na jakich sektor nauki będzie mógł ubiegać się o środki unijne. W latach 2007-2013 wsparcie finansowe było przeznaczone w głównej mierze na infrastrukturę uczelni wyższych i jednostek naukowych. Obecnie finansowanie projektów będzie ukierunkowane na współpracę nauki z biznesem. Wobec tych zmian pierwszoplanowe są aspekty komercjalizacji wyników badań oraz wykonalności biznesowej projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Uczestnicy szkolenia dzięki udziałowi w szkoleniu mają szansę uzyskać wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:
•    stosowania zasad przygotowania projektów badawczo rozwojowych,
•    uzasadnienia potrzeb realizacji projektu,
•    weryfikacji kwalifikowalności wydatków,
•    stosowania kryteriów wyboru projektów podczas przygotowywania projektów,
•    wykazania wykonalności biznesowej projektu.

Ramowy program szkolenia:

Dzień 1:
•    zmiany w finansowaniu projektów w latach 2014-2020,
•    zasady przygotowania projektów B+R współfinansowanych ze środków UE,
•    źródła finansowania projektów B+R,
•    kwalifikowalność wydatków w projektach B+R.
 
Dzień 2:
•    kryteria wyboru projektów B+R,
•    uzasadnienie biznesowe realizacji projektu.

Forma szkolenia:

Warsztaty oparte o metody aktywizujące uczestników.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia:

Andrzej Zbroja
Praktyk, trener i wykładowca z zakresu ekonomiki, finansów przedsiębiorstwa, projektów inwestycyjnych. Posiada certyfikaty PRINCE2 Foundation oraz Audytora Wewnętrznego PIKW. Posiada bogate doświadczenie w przygotowaniu studium wykonalności w projektach modernizujących bądź tworzących infrastrukturę zaplecza badawczego. Autor publikacji naukowych z dziedziny zarządzania finansami przedsiębiorstw, rachunkowości oraz wykorzystania pomocy unijnej do finansowania przedsiębiorstw. 

Zgłoszenie uczestnictwa:


Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa

Wydrukowany, wypełniony i zeskanowany formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać na adres:szkolenia@swr.pl lub faxem: 32 273 26 62.